Främja goda idéer för hållbar framtid

Centerpartiet är ett parti som vill stödja kreativa och praktiska idéer som möjligör en hållbar ansvarsfull utveckling. Beträffande frågan om användning av regnvatten för att spola i toaletten tycker Karl-Johan Boberg att det ska vara självklart.

För Gotland är tillgången till dricksvatten avgörande för fortsatt utveckling över hela ön. Vi behöver ta till vara på kreativa idéer och innovativt tänkande från alla som vill vara med och verka för en hållbar framtid.

Som jag ser det ska det vara självklart att använda regnvatten för att spola i toaletten. Det är inte rimligt att slösa med dricksvatten i toaletten när det finns andra alternativ, som till exempel tillgång till lagring av regnvatten.

När vi har ett regelverk som enligt avgiftsberäkningar inte medger detta så behöver vi ändra på dessa regler. Under tiden det tar för att göra nödvändiga ändringar, anser jag att regionen behöver vara mer tillåtande i ärenden som rör frågan.

Vi behöver tillsammans stödja och se positivt på goda insatser för att spara på dricksvatten, vårt viktigaste livsmedel.

Karl-Johan Boberg (C) ordförande tekniska nämnden.