Dagens strandskydd hämmar Gotland

Strandskyddet fungerar inte som det var tänkt från början utan hämmar numera all utveckling i närheten av minsta vattendrag över hela Gotland. Anders Thomasson (C) är en av många som tycker det är dags för förändring.

Som född, uppväxt och boende i strandsocknar i hela mitt liv tycker jag att tillgängligheten till stränderna är viktig. Att kunna vandra obehindrat längs vår kust är oerhört värdefullt för mig precis som för så många andra. Som markägare har jag alltid försökt underlätta för människor att fritt röra sig längs de stränder som vi förfogat över. Jag tycker därför att strandskyddets syfte är bra.

När strandskyddet infördes var det för att säkra allmänhetens tillgång till stränderna och möjlighet att fritt röra sig längs våra kuster. Man ville hindra bebyggelsen att breda ut sig ner till strandkanterna och att stränderna privatiseras och gränsen sattes vid att skydda de nedersta 100 meterna. Dagens ”strandskydd” är dessvärre något helt annat än vad det ursprungligen var tänkt som.

I dag skyddas inte bara stränderna utan snart sagt varje vattendrag och vattensamling. Även grävda små diken och bevattningsdammar omfattas. På många ställen finns ett utökat strandskydd till 300 meter, fast strandskogen där ibland växer ner till 20 meter från vattnet. Strandskyddet omfattar idag inte bara tillgängligheten till stränderna utan gäller även som skydd för fauna och flora.

Som markägare törs man idag inte göra någonting vid sina strandmarker, av rädsla för att bli anmäld för brott mot strandskyddslagstiftningen. Om man skulle vilja rensa bort lite släke på den lokala badstranden så måste man söka tillstånd vid Länsstyrelsen, annars riskerar man bli åtalad.

Jag välkomnar den översyn av strandskyddet som nu pågår. Strandskyddet av idag är utvecklingshämmande och otidsenligt. De föreslagna förändringarna kommer i någon mån göra det lättare för markägarna att ta hand om sina marker, utan att riskera åtal. Samtidigt som det starka skyddet för tillgängligheten till stränderna blir kvar.

Låt oss se våra stränder som en naturresurs som vi ska förvalta och använda på bästa sätt. Att tillåta bebyggelse på utvalda ställen och att begränsa strandskyddet till 100 meter borde vara både möjligt och tillräckligt.

Anders Thomasson (C)