Saklighet och samarbete för Gotland

Debatten om Cementa och vårt grundvatten behöver nyanseras och lösningar diskuteras istället för att ensidigt problematisera. Det skriver Eva Nypelius som även lyfter fram att det går bra för Gotland och att vi nu kan göra viktiga satsningar och investeringar i regionen.

Det går bra för Gotland på många sätt! Vi fortsätter öka befolkningen, arbetslösenheten är lägst i landet, vi har en stor andel företagare och nyföretagandet är högt vilket är positivt för nya jobb. Den offentliga ekonomin återhämtar sig starkt efter pandemin och de egna skatteintäkterna ökar. Det är mycket glädjande!

Innan höstens budgetavstämning fick vi en mycket positiv skatteprognos. Det ger utrymme till viktiga satsningar framåt – såväl på skolan som på bostadsbyggande och service för att klara att besöksnäringen och att antalet besökande ökar.

Vi föreslår därför ytterligare 44 mkr till nya satsningar. Det innebär att regionens budget totalt utökas med drygt 250 miljoner kronor till nästa år. Vi allianspartier prioriterar nu barn och unga samt ökat bostadsbyggande samtidigt som vi klarar överskottsmålet på 2% av nettokostnaderna. En buffert är viktig för att klara finansiering av stora investeringsbehov framöver och pensionsavsättningar men också för att det är en stor osäkerhet framåt. Även om vi har låg arbetslöshet på Gotland så ser vi att de som är långtidsarbetslösa ökar och därför behövs åtgärder för att få fler i arbete.

Behovet av bostäder är stort på Gotland och därför prioriterar vi nu så att fler kan anställas för att snabba upp processerna med bygglov och detaljplanearbetet. För att klara att rekrytera medarbetare till Gotland och få fler barnfamiljer att flytta hit krävs såväl bostäder som bra förskola och skola runt om på ön.

Vi lägger också mer pengar på miljö- och klimatarbetet framåt där vi nu också tar fram genomförandeprogram för att få aktiviteter för att nå de mål vi satt upp i Vårt Gotland 2040. Utöver nytt badhus och investeringar i skola och äldreboenden är en stor post i budgeten investeringar och reinvesteringar i det kommunala vatten- och avloppssystemet.

Jag upplever att debatten kring cement- och kalkindustrin ibland saknar helhetsperspektiv. Framförallt då det är en fråga som berör oss lokalt på Gotland men det är också en stor nationell angelägenhet.

Ett driftstopp för Cementa i Slite bedöms leda till nationell brist på cement, vilket skulle få omfattande negativa samhällskonsekvenser för Sveriges konkurrenskraft och tillväxt samt innebära stora konsekvenser för infrastrukturutbyggnad, bostadsbyggande och för vindkraftsutbyggnad i Sverige. Det kommer i så fall också att innebära stora varsel för bygg- och anläggningsindustrin i landet.

Vattenfrågan på Gotland är avgörande framåt - det anser vi alla! Därför är det också viktigt att vi ser på möjligheter och hur kompensationsåtgärder framöver kan tillföra Gotland mer dricksvatten. Att hitta gemensamma lösningar, i det här fallet med Cementa för att de inte skall pumpa ut vatten i Östersjön utan att vi istället kan återföra det och samla upp i dammar och via rening bidra till vattenförsörjningen på Gotland. På kort sikt finns inga alternativ enligt SGUs analyser och på lång sikt finns planer på klimatsmart tillverkning. Därför måste vi hitta lösningar för samexistens.

Eva Nypelius (C)