Skogsreformer för mer rättvishet

Förslaget innebär viktiga reformer för att Sveriges skogsägare ska få stärkt äganderätt över sin egen skog. Särskilt viktig är principen om frivillighet vid skydd av skog, som redan finns i både Norge och Finland.

Skogsreformer som stärker äganderätten

Landets alla skogsägare ska ha större frihet och trygghet att bruka sin skog. Ett ansvarsfullt skogsbruk är nödvändigt för att klara den gröna klimatomställningen.Äganderätten ska stärkas genom att frivillighet alltid ska vara utgångspunkt i arbetet med skydd av skog och natur. Det ska också vara enklare för skogsägaren att själv ta initiativ till att skydda sin skog. När markägaren är överens med kommun eller stat om att skydda skog ska markägaren dessutom snabbt få ersättning för detta.

Vad innebär det nya förslaget?

*Frivillighet ska vara utgångspunkten när natur ska skyddas

Förslaget innebär att skydd av skog i huvudsak ska ske av frivillighet, snarare än tvång. Både i Norge och Finland används redan principen om frivillighet. Förslaget innebär att formellt skydd av skog, till exempel när det gäller naturreservat, alltid ska bygga på en markägares medverkan – förutom i väldigt exceptionella fall.

*Skogsägares egna initiativ ska gå före myndigheters

Skogsägare som själva vill att deras skog ska vara en del av exempelvis naturvårdsavtal ska prioriteras före myndigheters initiativ. Det behöver också bli enklare för skogsägare att ta eget initiativ till formellt skydd. När markägaren är överens med staten eller kommunen om formellt skydd ska ersättning snabbt betalas ut.

*Mer flexibla former för skydd, med större valmöjlighet för skogsägare

Det ska finnas en större flexibilitet och fler valmöjligheter för markägare att skydda sin skog. Markägare ska erbjudas olika verktyg för att hitta en lämplig skyddsåtgärd – som en verktygslåda med flera typer av naturskydd där ägaren ges större möjlighet att välja det som passar bäst.

Markägare ska också ha möjlighet att ha kvar ägandet av sin skog eller möjligheter till jakt, fiske, vedhuggning för husbehov och att bygga en mindre stuga.

Det nya Sveaskogsprogrammet som erbjuds markägare är också en del av de val den enskilda ska kunna göra vid inrättande av skydd.