jorden, skogen och havet i fokus

Centerpartiet har alltid värnat om de gröna näringarna och hela landets livsmedelsförsörjning. I Centerpartiet på Gotlands valplattform för 2022 tar vi fasta på vårt fortsatta politiska arbete med att vara en stark röst för våra gröna näringar och för att värna rätten till att äga och bruka jord- och skog.

Landsbygden har fantastiska möjligheter att skapa jobb och allra helst på Gotland är våra gröna näringar en viktig grund och motor för en fortsatt livskraftig landsbygd. Vi ska fortsätta arbeta för att underlätta för landsbygdsföretagare och minska regelkrångel.

Centerpartiet verkar för att öka andelen svenskproducerad mat och öka lagerhållningen av nödvändiga livsmedel och andra viktiga varor, för bättre självförsörjningsgrad och starkare civilförsvar. På Gotland driver vi frågan om mer närodlade livsmedel i våra offentliga kök.

Skogsägare ska få ersättning från staten för skog som pekas ut som skyddsvärd och därigenom inte kan brukas. Skogens brukande måste värdesättas högre än idag och naturreservat som inte förvaltas rätt bör kunna återföras till tidigare ägare för mer aktivt skogsbruk. På Gotland behöver vi mer lokalt anpassade skogsbruksregler, det är viktigt att bevara slutavverkning för ett fortsatt effektivt brukande.

På Gotland har vi av naturliga skäl starka band till Östersjön och det är oroväckande att se konsekvenserna av många års överfiske och övergödning, dessutom med synbara klimateffekter som påverkar ekosystemen i negativ riktning. Centerpartiet är pådrivande för att främja det lokala kustnära fisket samt att alla länder runt Östersjön ska ta större ansvar för att minska övergödningen.

Vi står för en jordnära och hållbar politik för att hela Gotland ska leva. Den politik vi driver och de beslut vi tar idag ska även kommande generationer ha nytta och glädje av för Gotlands bästa. Det tar vi ställning till i vår valplattform för 2022.

Gabriella Hammarskjöld (C)

...............................................

Med avstamp i vår valplattform 2022 vill vi:

vara en starkt röst för att värna rätten till att äga och bruka jord och skog

...underlätta för allt företagande på landsbygden

sänka kostnader och minska regelkrångel i lantbruket

särskilt stötta de unga i lantbruket.

ha en livsmedelsproduktion som säkrar självförsörjning

....öka andelen närproducerade livsmedel i de offentliga köken

svenskt jordbruk bli mer konkurrenskraftigt gentemot andra EU-länder

…öka lagerhållningen av nödvändiga livsmedel och andra viktiga varor

fortsätta driva frågan om en stärkt ägande- och bruksrätt för enskilda skogsägare

naturvårdsavsättningar ska bygga på frivillighet och att skälig ersättning ges

…enskilda skogsägares roll bör stärkas i naturvårdsarbetet i skogen

… driva på för lokalt anpassade skogsbruksregler

kräva ett fortsatt förbud mot vildsvin

… driva frågan om en bättre förvaltning av rådjursstammen för att minska viltskador och viltolyckor

fortsätta minska övergödningen av Östersjön med åtgärder

främja kustnära nätfiske och att bottentrålningen måste minskas ytterligare

…införa en hållbar förvaltning av sälstammen