Mer behövs för att stoppa mäns våld mot kvinnor

Att motverka mäns våld mot kvinnor är en högt prioriterad fråga för oss i Centerpartiet. Att tusentals kvinnor inte kan känna sig trygga i sina egna hem och lever i skräck för någon man har, eller haft, en relation med är oacceptabelt.

Enligt Brottsförebyggande rådet polisanmäldes cirka 29 300 fall av misshandel av kvinnor under 2021. Mörkertalet är stort, då en stor del av våldet aldrig anmäls.

Under regionstyrelsens sammanträde den 14/12 behandlade vi ett ärende om uppföljning av strategi för att förebygga mäns våld mot kvinnor. Bakgrunden till strategin är att öka samverkan mellan flera av regionens förvaltningar för att motverka detta samhällsproblem.
Meningen med uppföljningen är att stämma av hur arbetet fungerat och hur målen har uppfyllts, men även om inriktningen i det fortsatta arbetet för att strategin ska kunna göra praktisk skillnad för alla kvinnor som är utsatta på Gotland.

Uppföljningen visar att arbetet gått framåt, men att det ännu inte går att se vilka effekter arbetet har haft. Något som är värt att lyfta är den åtgärdsplan som socialförvaltningen sedan i somras jobbar efter, där insatser för att tidigt upptäcka våldsutövare, trappa upp arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, och att bättre skydda barn som växer upp i familjer där det förekommer våld är en del av planen.

Det gotländska samhället behöver dock bli bättre på att upptäcka och förebygga mäns våld mot kvinnor. Samtliga Region Gotlands verksamheter behöver bidra och samverka i arbetet, och samarbetet med aktörer som polismyndigheten, länsstyrelsen och föreningslivet behöver utvecklas ytterligare.

Det behövs helt enkelt en ambitionshöjning framöver. Därför tog jag under sammanträdet initiativ till förtydligande av ambitionsnivån och hur det förebyggande arbetet ska bedrivas framöver.
Jag och Centerpartiet kommer att fortsätta att bevaka frågan om att stoppa mäns våld mot kvinnor när den framöver införlivas i arbetet med genomförandeprogrammet ”Kraftsamling för hälsa och ett socialt hållbart Gotland 2023-2027”.

Johan Malmros (C)