Det är viktigt att regionen håller ingångna avtal

Två intensiva veckor har nu gått sedan jag valdes till ordförande i regionstyrelsen på Gotland. Alliansen är det största blocket i regionfullmäktige och vi är medvetna om att det kan bli en tuff uppgift att leda i minoritet. Men, som jag tidigare sagt, för mig är valresultatet ett tydligt bevis på att gotlänningarna röstat för förändring av styret på Gotland.

Eva Nypelius

Vid det första riktiga mötet med regionstyrelsen hade vi en diger dagordning och i det stora hela tyckte jag det var ett bra möte. Ledamöterna fick en grundläggande information om regionens ekonomi. Givetvis blir det diskussion om vissa ärendena speciellt som den tidigare majoriteten lagt förslagen till beslut. Att argumentera för sina olika förslag tillhör politiken, ibland kändes det dock som mer känslor än rena fakta. Från olika håll försöker man nu sätta bilden att det är rörigt och kaos i politiken med otrevliga möten. Jag upplever det inte riktigt så. Däremot är det tydligt att det finns en stor frustration och besvikelse efter valresultatet.

Jag hoppas ändå att politiken med det nya läge vi har, framöver skall präglas av öppenhet, förtroende och respekt för varandra. Och att vi även framöver kan skilja på sak och person för att i ett gott samarbetsklimat kunna forma beslut utifrån Gotlands bästa. Även när vi har olika politiska och ideologiska åsikter.

Jag är glad och stolt över att vi nu kan ta några steg för att driva på i de politiska frågor som vi tydligt drev i valrörelsen. Vid Regionstyrelsen förra veckan gav vi bland annat uppdrag att ta fram underlag för ev försäljning av Romabadet samt att analysera behovet av trygghetsboende eller andra boendealternativ för älde i Hemse och Slite. Bostäder och väl utbyggd kollektivtrafik är viktigt för att man skall kunna bo och verka över hela ön.

Jag känner en stor oro för ekonomin framöver. Vi vet alla att högkonjunkturen nu planar ut och därmed minskar intäkterna. Sex av tio nämnder klarar inte sin verksamhet inom tilldelad budget. Nettokostnadsökningen är större in ökningen av skatteintäkter och bidrag. Så kan vi inte fortsätta. I år klaras resultatet på totalen genom fastighetsförsäljningar. Jag är glad att ändå hela Regionstyrelsen ser problemet och var eniga om följande beslut i samband med delårsrapport 2. ”Samtliga nämnder får i uppdrag att vidta kostnadsbesparande åtgärder för att säkerställa att hela nämndverksamheten bedrivs inom beslutad budget.”

För mig är det viktigt att ingångna avtal hålls och att man oavsett att vi skiftat politiskt styre kan lita på Region Gotland. Det är en viktig signal till näringslivet att ingångna avtal skall hållas. Uppsala Universitets engagemang betyder mycket för Gotlands utveckling framåt. Detta gjorde att vi fullföljde den planerade fastighetsaffären trots vår kritiska hållning.

Vi lägger mer kraft på tillväxt och utvecklingsfrågorna för ett hållbart och attraktivt Gotland. Genom en ökad befolkning ökar regionens skatteintäkter vilket behövs för en långsiktig och hållbar utveckling av hela Gotland.

Eva Nypelius

20181031

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.