Fokus på möjligheter istället för hinder!

Boverkets prognos säger att Sverige behöver bygga 93000 bostäder per år till 2020. Slår man ut Gotlands andel blir det runt 550 nya bostäder per år. Ifjol tillkom det 240 nya bostäder alltså behöver vi fördubbla bostadsbyggandet på Gotland. Ändå kan vi läsa i lördagstidningen hur Socialdemokraterna med Meit Fohlin i spetsen slår sig för bröstet för historiskt byggande på Gotland de senaste åren. När utgångsläget är lågt blir den procentuella ökningstakten hög men det hjälper ju inte de bostadssökande. Jag är oerhört glad att det byggs så pass som det gjorts nu under högkonjunkturen men trots det har vi ännu en bostadskö på 10 år och inget större bygge med permanentboende har ännu påbörjats utanför Visby.

Eva går på en skogsväg framåt


Bostadsbyggande är en av de mest avgörande utvecklingsfaktorerna för Gotland. Bostadsbristen försvårar för rekrytering och den begränsar den ökade befolkningstillväxten som Gotland behöver. Vi måste underlätta byggande på landsbygden och i de mindre tätorterna för att undvika urbanisering. Hela Gotland skall leva!

Vi behöver ha byggnadsnämnd som har mer fokus på möjligheter istället för hinder. Underlätta och hitta lösningar för de som vill bygga permanentboende på landsbygden, idag har vi exempel där markägare stoppas för att socialdemokraterna anser att man inte kan ge bygglov på mark där man har någon form av EU stöd. T ex dåliga beten eller åkerlappar som legat i träda under lång tid. Det anser Meit Fohlin i radiodebatten är produktiv mark som skall skydda. Ja lantbruket måste få utvecklas men då måste vi också tillåta nya bostäder så att vi får en verkligt levande landsbygd!

Vi behöver ett helhetsgrepp för att lösa vatten och avlopp på hela Gotland. Stimulera fler privata gemensamhetslösningar likt Östergarns Va-projekt och tillåta fler tekniska lösningar för enskilt avlopp. Ha en beredskap med färdiga detaljplaner och planlagd mark både för bostäder och industrimark. Idag finns endast en helt färdig detaljplan i Visby kvar.

Tillgängliga bostäder för äldre behövs över hela ön och därför vill vi få igång byggande av trygghetsbostäder i Hemse och Slite. För att Universitetet och Campus Gotland skall kunna utvecklas behövs fler studentbostäder med åretruntkontrakt.

Regelverk och planprocesser ska vara så flexibla att kostnadseffektivt byggande kan kombineras med hållbara lösningar och god arkitektur. Det är bland annat därför vi förespråkar möjlighet till fler bygglovsbefriade åtgärder och flexiblare detaljplaner. Bygglovskön måste bort så vi klarar lagkravet på högst 10 veckor till beslut och eftersträva kort och enkel handläggning av bygglov.

Vi vill permanenta centerförslaget med dubbel markanvisning som gett positivt resultat.

Många beslut om byggnation överklagas och ofta tar det då lång tid att behandla ärendet och byggprojekt drar ut på tiden och kostnaden ökar. Därför vill vi sätta en tidsgräns för hur lång tid det får ta att behandla överklaganden av byggplaner samt att bara de som är direkt berörda av beslutet skall ha rätt att överklaga.

Eva Nypelius, Centerpartiet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.