Gotland
Centerpartiet lokalt

Joakim om patriarkala strukturer

Joakim mot murvägg

Patriarkala strukturer och personligt ansvar

I Sverige är vi välsignade med politiska partier som i grunden är liberala, och som förutom grundläggande idéer om att varje människa har samma rättigheter också betonar individens ansvar för sina handlingar. I en orolig omvärld behövs de här idéerna mer än någonsin. Även på hemmaplan.


Statistiken från Brottsförebyggande rådet talar sitt entydiga språk: De senaste fyra åren har antalet anmälda sexualbrott ökat med ungefär det dubbla. Betydligt fler kvinnor än män drabbas, nämligen 4,1% mot 0,6% av männen (2016). Att det förhåller sig så är ju inte helt överraskande. Till exempel har den senaste tidens #Metoo-upprop framför allt undertecknats av kvinnor. I stort sett ingen del av samhället har kommit undan.
Grumliga mansideal, grupptryck och bristande impulskontroll är nog delförklaring till att några av oss män har svårt att veta vad som är normalt i umgänget med våra medmänniskor. Problemet är mångfacetterat: Bara dåren tror att världen är svart och vit. Samtidigt måste det ändå sägas att individens ansvar alltför sällan tas upp till debatt bland alla ursäkter om "patriarkala strukturer som fick mig att göra si och så”. Just manligheten kan det vara värt att fundera litet kring. Vad är maskulinitet?
All kunskaps källa, Wikipedia, definierar den som ”beteenden, kvaliteter och egenskaper som kännetecknar, förknippas med, eller anses vara passande för, män”. Behöver vi därför en ny definition av manlighet? En definition som plockar fram vad som behövs i det samhälle som vi är på väg mot, ett samhälle som förhoppningsvis blir bättre för alla. En ny definition som innefattar vuxna ideal som ansvar, respekt, tolerans, medkännande och mod - bland annat.
Faktum är att vi inte behöver någon ny definition av manlighet. Möjligen utöka den till att innefatta alla människor - för det är fullt tillräckligt att återuppväcka de gamla hederliga dygderna, och vips! Så har du en god medmänniska, fixt och färdig. Eller inte.
Dygder är karaktärsdrag som övas, slipas och poleras från spädbarnsåren till dess du lägger näsan i vädret. Vi behöver arbeta med oss själva, varje dag. Vi behöver göra det ensamma, och tillsammans med andra. Det liberala samhället behöver hitta många arenor för en sådan reflektion. Ett första steg är att ställa frågan till sig själv: Har jag gjort mitt bästa för att vara en god medmänniska idag? Det ansvaret kan bara du själv ta, och inget tal i världen om ”patriarkala strukturer” kan frånta dig det ansvaret.