C-politik för ett Nytt Decennium

Den liberala politiken för 100 år sen ägnade stor kraft åt rösträttsfrågorna och det tidiga 1900-talets samhällsbygge. Mycket handlade om enskilda medborgares fri- och rättigheter. Som ett led i detta fanns också en stark tro på allmän folkbildning och ett framväxande av s.k. socialliberalism för att även de fattigaste och mest utsatta i samhället också skulle ges en rimlig chans att komma med i det moderna samhällets utveckling.

Likaså var det fokus på att främja produktion och sysselsättning, frihandel samt näringsfrihet. Som en konsekvens härav ägnade den liberala politiken i Sverige också en hel del kraft åt att förebygga socialistiska förslag om för starkt förstatligande och planhushållning.

100 år senare i de skälvande minuterna av ett nytt decennium 2020 finns det all anledning att fundera över likheterna och olikheterna nu och för 100 år sen och vilka särdrag hos just den liberala C-politiken som gör den så viktig för det kommande decenniets utveckling och framgång.

En sak som liknar situationen idag med för 100 år sedan är att de sociala klyftorna i Sverige ökar. I kölvattnet av dessa ökade sociala klyftor så ökar också de politiska spänningarna. Samtidigt har de politiska skiljelinjerna blivit mindre tydliga och framför allt mindre begripliga för vanliga medborgare, varför grogrunden för alltmer opportunistiska och kortsiktiga politiska utspel har ökat.

Inför 2020-talet anser jag det därför som oerhört viktigt att den liberala C-politiken nu likt för 100 år sedan måste fortsätta strida för alla medborgares fortsatta fri- och rättigheter och en fortsatt stark jämlikhet. Och detta samtidigt som det utvecklas en nydanande och lösningsorienterad politik för att klara konkurrenskraften på en tekniskt accelererande och samtidigt hårdnande världsmarknad av tidigare sällan skådat slag.

För att klara detta behövs en fortsatt stark liberal C-politik som kämpar för fortsatta internationella frihandelsavtal och mänskliga rättigheter. En liberal C-politik som brinner starkt för fortsatt företagande och som tidigt kan se och stötta även morgondagens företagande och innovationssatsningar för att kunna bibehålla en fortsatt hög nivå av välfärdsfinansierade verksamheter även in i framtiden.

För att klara allt detta måste C också under 2020-talet tydligt verka för en skola där pojkar så väl som flickor från alla samhällsskikt och etniciteter erbjuds mer likvärdiga former för en bättre folkbildning på alla nivåer. Detta tror jag kan bli en av de enskilt viktigaste politiska frågorna framåt för att Sverige ska klara att möta framtiden. Detta i ett tidevarv där en teknisk digitaliseringsvåg med artificiell intelligens nu växer fram liknande den snabba tekniska utvecklingen som kom för 100 år sedan, men som idag är på en avsevärt mer avancerad och blixtsnabb nivå.

Gabriella Hammarskjöld (C)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.