Gotland
Centerpartiet lokalt

Helhetsgrepp för en långsiktigt hållbar skog

Jag anser att repliken i måndags från Göran Rönning rörande min debattartikel om regeringens nya skogsvårdspolitik framstår som väl alarmistisk i sin skildring av svenska skogens situation. Göran Rönnings hållning i äganderättsfrågan omvittnar också ett rätt så enögt perspektiv eftersom han inte egentligen verkar alls se värdet av att skogsproduktionen också är viktig och såldes bör balanseras mot den biologiska mångfalden. Man får känslan av att han rentav var nöjd med att skogsproduktionen under den förra Regeringen för många enskilda markägare var så tydligt underordnad den biologiska mångfaldens betydelse.

Centerpartiet har valt att driva igenom äganderättsfrågorna inom Januariavtalet med den nu sittande Regeringen just för att C inte ansåg att den tidigare Regeringen tog tillräckligt ansvar för helheten och det långsiktiga hållbarhetsarbetet som behövs för svensk skog och som vilar på fler ben än just biologisk mångfald. Skogsnäringen har stor betydelse för svensk ekonomi. Skogens tillväxt är en av de mest centrala kolsänkorna som påverkar Sveriges klimatutsläpp och utgör en nyckel till fossilfritt samhälle. Det stora antalet enskilda markägarna som äger och sköter ca hälften av de dryga 19 miljoner hektar skog i Sverige förtjänar också att bli tagna på allvar och få sin grundläggande äganderätt fredad. Utöver vikten av att staten betalar ut skäliga ersättningar för nyckelbiotoper är det ju uppenbart att betydligt fler redskap behövs i verktygslådan och att man lyfter blicken och jobbar mer på landskapsnivå. Men ska alla dessa ytterligare krav och insatser för biologisk mångfald implementeras så måste det ske inom ramen för en översyn av svensk skogsvårdslagstiftning så att fler politiska partier och även skogsnäringen delges möjligheten att ha synpunkter på upplägget.

Arbetet med biologisk mångfald måste integreras och balanseras mot produktionsmålen och inte hanteras som överordnad produktionen så som delvis skett. Frågan är betydligt allvarligare, svårare och viktigare än så. Den tidigare Regering har duckat alldeles för länge i en för Sverige mycket viktig fråga. Balans för Centerpartiet betyder således att ta ansvar för det långsiktiga hållbarhetsarbetet för svensk skog och alla dess delar. Att se skogen för alla träden.

Gabriella Hammarskjöld (C)