Gotland
Centerpartiet lokalt

Hög tid att stärka äganderätten i skogen

Stärkt ägande- och brukanderätt, klara spelregler, bättre finansiering, hållbara mål och tydliga lösningar kring de viktigaste målkonflikterna är det som gynnar de enskilda markägarna i svensk skog allra mest.

Regeringen har i veckan beslutat att tillsätta en särskild utredare inom skogsvårdspolitiken för att lämna förslag kring stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen.

Jag vill särskilt peka på några delar av utredningen, bl.a. den om vikten av skälig ersättning för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning som skogsägare har rätt till och dess budgetära konsekvenser för staten. Vidare om nya modeller, för naturvårdsåtaganden som befästs genom avtal och som gör det mer attraktivt för markägare att formellt skydda sin skog, samt skogsägarens eget ansvar genom t.ex. frivilliga avsättningar och andra naturvårdande insatser i syfte att bevara biologisk mångfald. Utredningen ska också bedöma vad som krävs för att Sveriges internationella åtaganden kring biologisk mångfald ska anses vara uppfyllda samt hur den ökade efterfrågan av skogsråvara i syfte att främja hållbara, konkurrenskraftiga och biobaserade näringar med bas i skogen ser ut framåt. Uppstår det tydliga målkonflikter mellan dessa områden ska förslag ges kring hur målkonflikterna bäst hanteras.

Exakt dessa politiska inriktningsförslag skrev jag och Kristina Yngwe(C), nuvarande ordförande i Riksdagens Miljö- och Jordbruksutskott om i ett debattinlägg på C:s ledarsida i GT i september 2017, där vi påpekade just vikten av en bättre balans i skogsvårdspolitiken. Ett citat från denna ledare får gestalta det dåvarande läget i svensk skogsvårdspolitik:

”Tyvärr kan vi konstatera att den skogliga debatten har kantrat genom Regeringens ensidiga fokus på nyckelbiotopsinventeringar i svensk skog och skyddet av rödlistade arter. Vi måste värna den svenska modellen som bygger just på att skogens miljömål integreras och balanseras mot skogens produktionsmål. Debatten om skogens olika värden måste bli mer balanserad. Det tjänar både klimat, skogsnäring och den biologiska mångfalden på.”

Det är därför extra glädjande att Regeringen nu beslutat att utreda en ny mer balanserad inriktning för skogsvårdspolitik och att det sker just tack vare den sakpolitiska överenskommelse som ingåtts med C och L, i Januariavtalet.

Den tidigare Regeringens, för landsbygden så skadliga skogsvårdspolitik var en avgörande fråga som starkt bidrog till att jag valde att ta steget att kandidera till riksdagen i valet 2018, med målet att förändra denna politik.

Jag har nu även lämnat in en motion till Centerpartiets Riksstämma i höst med reformförslag för Sveriges skogsvårdspolitik bl.a. i linje med förslagen i utredningen att utveckla mer flexibla frivilliga avsättningar. Min förhoppning är att stärkt ägande- och brukanderätt, klara spelregler, bättre finansiering, hållbara mål och tydliga lösningar kring de viktigaste målkonflikterna är det som gynnar de enskilda markägarna i svensk skog allra mest.

Gabriella Hammarskjöld (C)

Ledamot i Regionfullmäktige och i Tekniska nämnden