Gotland
Centerpartiet lokalt

Kan inte både äta kakan och ha den kvar

Tekniska nämnden är en av de nämnder inom Region Gotland som ansvarar för en betydande del av Regionens utgiftsposter. För Alliansgruppen som leder Tekniska nämnden har denna första termin inneburit att vi genomfört en mer fördjupad konsekvensanalys av Tekniska förvaltningens investeringar och ramkostnader för de kommande åren. Detta i syfte att gå på djupet kring Tekniska förvaltningens ekonomiska situation, innan Alliansstyret slutgiltigt fattar beslut om Region Gotlands budget för de kommande åren.

En konsekvens av detta budgetöversynsarbete har också blivit att Tekniska förvaltningen tvingats att tillfälligt dra i bromsen kring nämndens ekonomiska investeringar även för 2019. Detta för att politiken vid behov ska kunna göra ekonomiska avvägningar och prioriteringar jämtemot Region Gotlands övriga ekonomiska utgifter. Det handlar om avvägningar mot andra viktiga serviceområden som Regionen ansvarar för så som barnomsorg, skola, äldreomsorg, sjukvård, socialförvaltning, miljö och byggande, kultur och fritid och en hel del annat.

Mot ljuset av den redan nu påtagliga bristen på ekonomiska medel och hur prognosen ser ut framåt när det gäller ekonomin och den gotländska befolkningen så bedömer Alliansstyret att något måste göras. Prognosen pekar mot en utveckling med allt fler äldre i kombination med växande barnkullar underifrån. Samtidigt som vi blir allt färre i arbetsförålder på mitten som ska bidra med skatteintäkter och arbetsinsatser för att täcka samhällets alla behov. Under våren har det också kommit flera signaler från Sveriges Kommuner och Landsting som just beskriver att en betydligt tuffare ekonomisk situation är under framväxande i många av Sveriges Kommuner och Regioner.

Den ekonomiska avvägning som nu Alliansstyrets alla nämnder genomfört gemensamt under vårterminen uteblev under de rödgrönas styre. Men som ärligt talat bedöms vara absolut nödvändig i den ekonomiska verklighet Region Gotland är på väg in i de kommande 5-10 åren.

Flera budgetposter för 2019 som särskilt Vänsterpartiet i flertalet insändare kritiserat Alliansgruppen i Tekniska nämnden för att bromsa, så som investeringsmedel till lekparker, insatser för enskilda vägar på landsbygd samt trafiksäkerhetsåtgärder kommer nu efter konsekvensanalysarbetet att genomföras. Men först efter att alliansstyret ser att det finns reella medel för det och dess fortsatta drift. De investeringar som stoppas eller skjuts framåt i tiden sker eftersom andra ekonomiska utgifter bedöms vara mer prioriterade.

Det är lätt att lova allt till alla som Vänsterpartiets insändare signalerat. Men samtidigt vet vi alla att man inte kan både äta kakan och ha den kvar. Jag är därför stolt att Alliansgruppen i Tekniska nämnden har bidragit till detta budgetavvägningsarbete på ett klokt och ansvarsfullt vis.

Gabriella Hammarskjöld (C)

Ledamot i Regionfullmäktige och Tekniska nämnden