Landsbygdspolitiken är Centerpartiets ryggrad

I olika sammanhang har jag noterat att företrädare för andra partier gärna hävdar att Centerpartiet inte längre är ett landsbygdsparti.

Jag har därför studera C:s nu mer än 100 åriga idépolitiska historia som inrymmer både tidsperioden för Landsbygdspartiet Bondeförbundet och Centerpartiet Bondeförbundet (som partiet bytte namn till 1957) och som sedan 1958 kallat sig för Centerpartiet.

Landsbygdsrelaterade frågor löper som en röd tråd genom partiets över 100 åriga historia. Jag skulle våga säga att den utgör själva ryggraden i partiets många idéprogram genom decenniernas gång och faktiskt ännu idag även om samhällsutvecklingen ser enormt annorlunda ut idag än för 100 år sedan. Men då måste man också ha i minne att det från partiets bildande fram till idag under lång tid och i olika former har skett en oerhört omfattande folkomflyttning i vårt land. Typen av arbeten som utgjorde de dominerande sysselsättningsområdena har också som alla vet skiftat flera gånger där den första stora skiftningen kom på 1930-talet och allt snabbare under 1940- och 1950-talet från agrara sektorn till industrisektorn. Även om det t.ex. i början av 1950-talet ännu fanns ca en halv miljon småbrukare som därmed utgjorde en viktig del av partiets dåvarande kärntrupp.

Det tidiga Centerpartiets idéprogram blev också inte helt förvånande mer heltäckande i slutet av 1950-talet än sina föregångare i syfte att markera en helt ny offensiv inriktning i synen på samhällsförändringarna. Bonderomanitiken byttes ut mot näringspolitik och småföretagarpolitik men likaledes att politiken även omfattade förutsättningen för tätorternas befolkning. Centerpartiet bytte alltså redan på slutet av 1950-talet idépolitisk inriktning där de tidigare idealen att ställa landsbygden mot tätorterna befolkning nu mer fokuserades mot att kämpa mot den snabba tätortstillväxtens socialt negativa koncentrationstendenser som ansågs negativa både för de i tätort och de som utarmas på landsbygd. På 1970-talet utvecklades detta vidare till idéer om det ideala kretsloppsanpassade lokalsamhället.

Från den ursprungliga landsbygds- och jordbrukspolitiken, via decentralismtanken har C utvecklat det till att rymma allt från decentralism, småföretagande, jämställdhet, ekologi och resurshushållning men under senare år även offensiv miljö- och klimatpolitik samt värnandet av de gröna näringarnas hela värdekedja och äganderätt.

Att hävda att Centerpartiet inte längre är ett landsbygdsparti är både historielöst och är ett dåligt försök till förvanskning av C:s sentida starka idépolitiska utveckling. Jag tror snarare att just Centerpartiets breda landsbygds- och miljö/klimatpolitik kommer vara oerhört central för hur vi löser hur stad och land bättre än idag kommer kunna förenas och vara till större nytta för varandra än idag.

Gabriella Hammarskjöld (C)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.