Mer balanserad debatt om skogens värden är önskvärd

Regeringens nya besked om att man nu vill satsa pengar på att inventera skogliga nyckelbiotoper i hela landet kräver en debatt om vikten av en bättre helhetssyn för den svenska skogen och se frågan om biologisk mångfald i skog som en del av en helhet.

ett kollage med bild på en hög avverkade timmerstockar med himmel bakom överst, och en trolsk skogsbäck underst.

Den produktiva skogsmarken i Sverige utgör en mycket stor nettokolsänka och spelar en viktig roll i klimatarbetet. Så länge skogen växer fångar den upp och lagrar koldioxid. Skogens upptag är idag större än hela Sveriges utsläpp från svensk basindustri, inrikes transporter och el/fjärrvärmesektorn tillsammans.

Svensk skog utgör också en jättepotential för att ställa om från den svarta till den gröna kolatomen för t.ex. energi- och transportsektorn, byggnation av hus, ersättare av plaster och i kläder. Detta gör att klimatnyttan har en potential att bli ”dubbel”.

Men det som är unikt för den svenska skogen är det faktum att hälften av all skog i Sverige ägs av enskilda markägare. Ibland brukad i flera generationer och som sammantaget skapat de värden som finns i skogen idag. Detta gör också att många händer idag sköter den svenska skogen. Vill vi i framtiden ha ett fortsatt stort engagemang för svensk skogsskötsel med den mångfald och det engagerade lokala brukandet som också ofta involverar skogsbete, naturvårdsskötsel, lokala bioenergilösningar, viltvård & jakt, rekreation och friluftsliv. Ja då måste Regeringen i större utsträckning än nu också ta hänsyn till de enskilda markägarna. Markägarna är i behov av tydliga och begripliga miljömål och tillräckliga ersättningar för förlorad inkomst vid insatser för värnande av biologisk mångfald.

Det finns ett behov att värna den biologiska mångfalden och att säkerställa att viktiga naturbiotoper i skogslandskapet bibehålls och bevaras inför framtiden. Med de två skogspolitiska målen miljö och produktion integreras och balanseras skogens miljömål mot skogens produktionsmål. Skogsnäringen och enskilda markägare blir allt mer kunniga och engagerade i att skapa hållbara produktionssystem som bättre beaktar och tar hänsyn till biologisk mångfald. Ett aktivt ägande är en förutsättning för en långsiktigt hållbar skog och därför måste dessa aktörer ses som en part i miljöarbetet.

Tyvärr kan vi konstatera att den skogliga debatten har kantrat genom Regeringens ensidiga fokus på nyckelbiotopsinventeringar i svensk skog och skyddet av rödlistade arter.

Vi måste värna den svenska modellen som bygger just på att skogens miljömål integreras och balanseras mot skogens produktionsmål. Debatten om skogens olika värden måste bli mer balanserad. Det tjänar både klimat, skogsnäring och den biologiska mångfalden på.

Gabriella Hammarskjöld, Riksdagskandidat för Centerpartiet på Gotland

Kristina Yngwe, (C)Vice ordförande Miljö- och Jordbruksutskottet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.