Gotland
Centerpartiet lokalt

Naturvården balanseras mot och integreras med landsbygdsutveckling och gröna näringarna

Träd märkt "Naturskyddsområde" inklippt i bild med betande kor.

Stenkyrkaortens Centerorganisation skrev i våras en motion inför årets partistämma med titeln: ”Motion angående behov av utvärdering av det fortsatta statliga naturskyddsarbetet på Gotland och att större hänsyn tas av areella näringar vid det fortsatta naturvårdsarbetet”
Motionen var en reaktion på det kraftigt utökade arealen naturskyddad mark som staten beslutat om på Gotland och som ökar ytterligare under de närmaste åren p.g.a. kraftigt höjda naturvårdsanslag till Gotlands län.Partistämman i Malmö beslutade att motionen ansågs vara besvarad, d.v.s. att den går i linje med det arbete som partistyrelsen redan driver i frågan. I det vid stämman antagna nya miljöprogrammet ”Miljöansvar och Grön tillväxt” fattade stämman beslut om följande att-sats under rubriken: ”Naturvård med respekt för äganderätt och för den som berörs”:
”Att naturvården som skyddar hotade arter och ekosystem stärks och bygger på legitimitet från de som berörs. Ägande- och brukanderätten ska värnas, dess genomslag stärkas vid beslut och myndighetsutövning och det ska utgå skälig ersättning vid begränsningar. Naturvård och landsbygdsutveckling ska balanseras genom användning av flexibla metoder som ekologisk kompensation och frivilliga skyddsformer”.
C-stämman har antagit balanserade skrivningar kring naturvård i linje med Stenkyrkaortens Centerorganisation om att hänsyn även behöver tas till äganderätten och fortsatt landsbygdsutveckling och skogsproduktion.
Det har sedan länge varit allmänt känt att det för många naturområden inte riktigt finns någon bra alternativ ersättare till fortsatt hävd av våra naturlandskap med betesdjur. Hävden behövs för att långsiktigt bevara och säkerställa fortsatt biologisk mångfald och förebygga igenväxning av skog och naturområden. Det är därför väldigt viktigt att driva en politik som fortsättningsvis gynnar fortsatt landsbygdsutveckling. Det handlar inte bara om att producera bra och sunda livsmedel med god lönsamhet. Utan att en fortsatt landsbygdsutveckling finns som kan hålla våra naturmarker och skogar mer öppna och som verkligen värnar stora arealers biologiska mångfald även på lång sikt.
Naturvården hade behövt integreras mycket mer med möjligheterna inom Landsbygdsutveckling. Att de inte står mot varandra så starkt som idag. Och att som C föreslår även införa mer flexibla metoder för naturvårdshänsyn så som ekologisk kompensation och frivilliga skyddsformer. För det möjliggör exempelvis att delar av en stenmur kan flyttas och byggas upp på en alternativ plats för att få in en större tröska på åkern eller att borttagande av jordbruksdiken ersätts med andra viltvatten eller skyddsremsor och naturinslag. Och att även större ekologiska kompensationer och frivilliga skyddsformer möjliggörs för att både värna om fortsatt utveckling på landsbygd och runt våra tätorter. Samtidigt som kompensationsinsatserna borgar för en strävan mot en större och bättre hänsyn till att bevarande av biologisk mångfald integreras i morgondagens utvecklingsplaner.
Delar du C:s tankar om att naturvården bättre än idag måste balanseras mot och integreras med fortsatt Landsbygdsutveckling och Gröna näringarna – rösta då på Centerpartiet!

Gabriella Hammarskjöld Riksdagskandidat för C på Gotland