Reformförslag kring skogsvårdspolitiken

Större fokus i skogsvårdsarbetet skulle behöva läggas på de enskilda skogsägarnas insats och betydelse. Det är dags att inse att Statens naturvårdsambitioner måste lämna större plats och möjligheter kring hur de enskilda skogsägarna kan bidra till långsiktig naturvård, samtidigt som de enskilda skogsägarna fortsatt även ska kunna verka och leva av sin skog i flera generationer framåt. Läs min krönika i GT som handlar om min motion om skogsvårdspolitikens reformbehov som jag lämnat in till Centerpartiets Riksstämma i höst.

Det pågår en skogskartläggning i syfte att belysa omfattningen och fördelningen av de olika formerna av naturskyddad skog i Sverige. Uppföljningen drar dock alldeles för långt ut på tiden. P.g.a. de bristande kunskapsinsamlande metoderna i svensk skog bedömer jag redan nu att uppföljningen kommer sakna tillräcklig fokus på faktiska ekologiska resultat vad gäller de enskilda skogsägarnas frivilliga avsättningar och dess betydelse för den biologiska mångfalden.

Större fokus i skogsvårdsarbetet skulle behöva läggas på de enskilda skogsägarnas insats och betydelse. Det är dags att inse att Statens naturvårdsambitioner måste lämna större plats och möjligheter kring hur de enskilda skogsägarna kan bidra till långsiktig naturvård, samtidigt som de fortsatt även ska kunna verka och leva av sin skog i flera generationer framåt.

Mot bakgrund av detta har jag lämnat in en motion till Centerpartiets Riksstämma i höst med rubriken: ”Motion om reformförslag kring Sveriges skogsvårdspolitik”. Motionen pekar ut möjliga nya lösningar på den slutsats jag anser redan är ett fullbordat faktum nämligen att en utvärdering av de enskilda avsättningarnas betydelse för den biologiska mångfalden skulle visa att det är aktiv skötsel, röjning, bete d.v.s. olika former av aktiv störning av markskikten som ger bäst resultat för naturvärdenas bevarande. Inte tvärtom, som är den allt mer gängse normen idag där allt mer naturvårdsmark, biotopskyddad skog eller Natura 2000-områden lämnas för ”fri utveckling” d.v.s. lämnas åt sitt öde för igenväxning p.g.a. av att markerna helt slutas att brukas av tidigare enskilda markägare.

Min motion föreslår därför att en fördjupad uppföljning och utvärdering särskilt bör fokuseras på de positiva effekter för biologisk mångfald som frivillig avsättning av skogsmark av enskilda markägare i Sverige har bidragit till sedan skogsvårdslagens införande 1994. Vidare har jag föreslagit att enskilda skogsägare även ska kunna göra frivilliga avsättningar av lämplig impediment skogsmark. Som grund för sådana frivilliga avsättningar bör kriterier utvecklas som säkerställer naturvärdesnyttan samt behoven av naturvårdande insatser.

I många skogsbrukslän har det visat sig att impediment skogsmark ofta hyser höga naturvärden. Men eftersom den inte är klassad som produktionsskog får den varken brukas eller nyttjas för frivillig avsättning för naturvård varpå den stegvis växer igen, vilket minskar den biologiska mångfalden på många ställen i Sverige. I motionen ryms även bl.a. förslag kring utvecklandet av mer ekologiskt hänsynstagande produktionsformer på bred front inom svenskt skogsbruk.

Vill vi bibehålla och helst öka det enskilda engagemanget i gotländsk skog måste betydligt större fokus i skogsvårdsarbetet läggas på de enskildas insats och betydelse än idag.

Gabriella Hammarskjöld (C)

Ledamot Regionfullmäktige och Tekniska nämnden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.