Gotland
Centerpartiet lokalt

Socialdemokraterna tar sig vatten över huvudet

Jag deltog nyligen vid årsmötet för Vattenrådet Snoderån. Där hölls ett mycket intressent föredrag om vattenrådets samlade arbeten sedan dess bildande 2007. Vattenrådens införande har varit mycket bra för Gotlands lokala engagemang och kunskapsuppbyggnad kring våra vattendrag. Vid föredraget framskymtade ett fortsatt behov av samarbete mellan myndigheter, Region Gotlands politiker och tjänstemän och lokala aktörer och näringsutövare. Som exempel hade vi behövt ha en större regional dialog kring hur tätorternas ökade avloppsvatten i framtiden skulle kunna nyttjas som näringsrikt bevattningsvatten på gotländsk åkermark som sannolikt kommer vara i allt större behov av bevattningsvatten i klimateffekternas spår.

Tommy Gardell (S), tidigare ordförande i Tekniska nämnden hävdade, i mitt tycke något förvånande, i en insändare i förra veckan att Alliansen inte bryr som om att stärka grundvattenbildning och att Alliansen borde fullfölja S tidigare uppdrag att anlägga våtmarker vid regionens grundvattentäkter.

Grundvattenbildning på ön styrs av mängden nederbörd under den kallare årstiden som då når de  djupare, större magasinen i kalkberggrunden. Att man som S-politiker nu gör hävdar att man ska stärka grundvattennivåerna genom att bilda många fler våtmarker runt regionens grundvattentäkter visar på en bristande naturvetenskaplig förståelse. Det projekt som S nämner och som ska stärka grundvattenbildning är i ett geologiskt unikt område på Sudret. Just där har Statens Geologiska Undersökning utrett att man eventuellt lokalt kan stärka grundvattnet och det projektet pågår ju.

Men Tekniska förvaltningen kommer inte anlägga våtmarker runt alla grundvattentäkter på ön. Jag vill som mark/växt agronom lugna allmänheten med att det inte beror på passiva politiker, utan för att sådana åtgärder saknar vetenskapligt stöd och snarare skulle riskera att dränka skogsområden och produktiv åkermark. Man skulle lite skämtsamt kunna hävda att S med sin insändare ”tagit sig vatten över huvudet”, för det är uppenbart att de gett sig in i en debatt som de inte behärskar.

Däremot pågår det inom Tekniska förvaltningen under Alliansens ledning flera nya provpumpningar på ön för att finna fler grundvattentäkter, men det kräver långa provpumpningsserier och miljödomstolsbeslut. Inte minns behövs också en god dialog med omgivande markägare för att inte skapa konflikter.

Slutligen om coronapandemin. Vi måste alla ha tilltro till vår Folkhälsomyndighet. Fortsätt jobba och gå i skolan, men stanna hemma vid sjukdom. Ring äldre och sjuka istället för att besöka. Hamstra inte för mycket livsmedel och febernedsättande medicin, då det annars inte räcker till alla. Men fortsätt köpa varor och tjänster så att det lokala näringslivet inte drabbas för hårt. Nu måste vi alla hjälpas åt - tillsammans.

Gabriella Hammarskjöld (C), Ledamot i Regionfullmäktige och Tekniska nämnden