Gotland
Centerpartiet lokalt

Både ö-faktor och fasta läkare

Lars korsade armar

En av Gotlands största utmaningar framöver är sjukvården. Utmaningen består både i att hitta rätt organisation, attrahera personal och att klara av att finansiera sjukvården långsiktigt. Kostnadsutvecklingen är dramatisk. De senaste 8 år har Hälso- och sjukvårdsnämnden tillförts 464 nya miljoner, men trots det har HSN redovisat ett samlat underskott på 370 miljoner för samma period. Det visar på utmaningens storlek.

Flera nationella beslut behövs. Gotlands sjukvård måste få likvärdiga förutsättningar med övriga landet att finansiera verksamheten. Konkret behöver vi en ö-faktor i kostnadsutjämningsystemet som kompenserar de ca 200-300 miljoner i merkostnader som ö-läget ger. Centerpartiets partiledning ser våra behov och driver frågan i den utredning som nu pågår. Jag bedömer att utan en rimlig kompensation för ö-läget så är det bara en tidsfråga innan Region Gotland tvingas lämna ifrån sig ansvaret för öns sjukvård. Att fortsätta föra över pengar från den kommunala verksamheten, i den omfattning vi gjort idag, är inte rimligt långsiktigt.

Basen för all sjukvård är en fungerande primärvård med fast läkarkontakt för alla patienter. När det fungerar så skapas både trygghet för patienterna, hög effektivitet och sänkta kostnader. Fasta läkare som kan sina patienter, det spar tid och minskar antalet felbehandlingar. Idag har 42 % av patienterna en egen läkare i Sverige. Norge var i en liknande situation för ca 10 år sedan. Då genomförde de en omfattande reform och idag har 98 % en fast läkarkontakt. Så lär av Norge, det finns hopp för framtiden bara vi vågar tänka nytt.

Centerpartiet tror också på att fokusera på människors hälsa. Vi vill införa regelbundna hälsoundersökningar från 40 års ålder. Att fokusera på hälsa istället för enbart sjukvård minskar det enskilda lidandet och sänker kostnaderna. Ett område som måste prioriteras högt framöver är de ungas psykiska hälsa.

Jag vet att svensk sjukvård håller världsklass i många avseenden, men utmaningarna framöver är trots det väldigt stora. Mitt fokus med min riksdagskandidatur kommer ligga på att Gotland skall ha en likvärdig vård med övriga landet. Jag hoppas på ditt stöd i den kampen.

Lars Thomsson (C)

Riksdagskandidat