Gotland
Centerpartiet lokalt

Öka byggandet utanför Visby

Vi behöver vända på perspektivet. Samhällets service och verksamheter runt om på Gotland hotas till och från av neddragningar. Istället borde vi se på hur vi kan öka befolkningsunderlaget för att ha en bra service och hur vi kan göra det över hela ön. Region Gotland har sedan länge en vision om att vi bland annat ska öka befolkningen till 65000 innevånare till år 2025. Nuvarande infrastruktur och service som skolor, vård, renhållning, idrottsanläggningar, kulturutbud med mera beräknas klara den befolkningsmängden. Inom regionen pågår nu ett arbete med att uppdatera och förnya visionsmålen samt utreda serviceutbud runt om på Gotland.

Stefan på Solbergaskolans skolgård


I Visby är det långt framskridna byggplaner för mer än 700 bostäder medan utvecklingstakten på övriga Gotland i det närmaste är obefintlig. Gotlandshem har i uppdrag att fram till 2020 nyproducera minst 400 bostäder. Hittills har drygt 140 byggts varav endast 12 st utanför Visby! Det får till följd att regionens service behöver utökas i Visby samtidigt som orter på Gotlands landsbygd drabbas av neddragningar. Till exempel planeras för nybyggnad eller ombyggnad av skolor i Visby. Majoriteten i barn och utbildningsnämnden driver att det ska byggas en helt ny skola på Alléskolans tomt för 135 miljoner vilket beräknas bli 50 miljoner dyrare än renovering och utbyggnad. Ett nybygge leder till nära 4 miljoner högre driftkostnader årligen och det motsvarar 6-8 tjänster. Tjänster som jag anser behövs för stödja barnen. Samhällsekonomiskt är det förkastligt att bygga nytt samtidigt som man inte använder sina lokaler eller verksamheter fullt ut på andra ställen! Det finns möjlighet och utrymme för fler elever i befintliga skolor runt om på ön.

Vänd på perspektivet.

Genom att öka byggandet och därmed befolkningsunderlaget på landsbygden kan befintlig service och verksamheter användas bättre och utvecklas. Det finns översiktsplaner för Fårö, Östergarnslandet samt Storsudret. Det finns visioner men nu är det dags för verkstad. Närmsta tiden kommer region Gotland ha öppna möten med gotlänningar kring serviceutbudet och kollektivtrafiken. Ta tillvara på tillfällen att vara med och diskutera om hur vi konkret vill att Gotland ska utvecklas!