Operation Bygglov

Pressrelease 2018-07-31

Med anledning av den nya lagstiftningen kring bygglov och rabatter som börjar gälla 1/1 2019 så har Byggnadsnämnden ett extra arbetsutskott den 13 augusti.

– Majoriteten har signalerat att det behövs "tuffare tag mot de som söker bygglov" och att "Byggnadsnämnden varit för snälla". Vi i Alliansen har en helt annorlunda ingång, vi vill satsa på en Operation bygglov istället säger Lars Thomsson i en kommentar.

Karl-Allan Nordblom, Madeleine Johansson och Lars Thomsson på Radiohuset efter intervju

Karl-Allan Nordblom (Mp), Madeleine Johansson Region Gotland, Lars Thomsson (C)

 Operation bygglov

Bygglovshanteringen inom Region Gotland har tyvärr inte varit i fas med ärendemängden sedan år 2010. Det har byggts ärendekö sedan dess, vid årsskiftet låg det ca 900 ärenden i kö. Detta har varit förödande för verksamheten, känslan att inte räcka till är knäckande för personalen. Samtidigt har det blivit den enskilt största anledningen till regionens låga ranking av företagsklimatet, de allra flesta kan relatera till något bygglov som hakat upp sig. Ytterst ansvarig för det uppkomna läget är givetvis politiken i allmänhet och den rödgröna majoriteten i synnerhet.

I juni 2018 stiftade riksdagen en lag om att ge rabatt på bygglovsavgiften med 20 % per vecka efter den lagstadgade handläggningstiden på 10 veckor. Lagen börjar gälla 1/1 2019, det är en tuff lagstiftning för de ca 50 kommuner som har kö, men i grunden utmärkt tänkt. Vi ser det som en stor möjlighet att nu göra något radikalt för att komma i fas med bygglovshandläggningen.

Därför vill vi sjösätta ”Operation bygglov”. Följande åtgärder vill vi genomföra under hösten, i bästa samverkan med berörda tjänstemän. Målet är att efter 5-6 månader, troligen i februari 2019, vara nere på en normal kösituation d.v.s. ha arbetet bort hela ryggsäcken.

  • Använda de mest rutinerade personerna, t.ex. planchefen m.fl. till att bedöma ärenden initialt och bestämma handläggningsprocess för varje ärende.
  • Låna över halva planenheten till bygglov under denna begränsade period. Enbart jobba vidare med de mest akuta detaljplanerna. Låna över halva tillsynsenheten till bygglov, minska takten i tillsynsärendena under en period. Prioritera ned övriga jobb på stadsarkitektenheten under denna period.
  • Våga fatta beslut, blir det fel tar överordnad tjänsteman på sig ansvaret. Minimera de interna remisserna, begär bara remisser i tveksamma fall.
  • Sänk kraven på handläggningen till lagens nivå, idag upplever vi att vi ligger långt över lagstiftarens intentioner med våra utredningskrav och försiktighetsmått.
  • Använd byggbonuspengar för att bemanna upp nyckelpositioner för bedömning av vatten och avlopp inom Miljö- och hälsa och Teknikförvaltningen, de är flaskhalsar idag.
  • Göra en politisk överenskommelse att aldrig hugga på tjänstemän offentligt om det blir misstag, alla är mänskliga och politiken har alltid yttersta ansvaret, speciellt under en sådan här Operation.
  • Förändra i delegationsordningen, inför dubbla arbetsutskott under denna period och ge AU beslutsrätt i vissa ärenden.
  • Skapa tydligare rutiner för dialog med den sökande, både digitalt och via direkta möten. Inför tydliga mottagningsrutiner av nya ärenden.
  • Se över möjligheten att införa fler bygglovsbefriade åtgärder. Detta för att minska handläggningen av onödiga bygglovsärenden framöver.
  • Jobba vidare med processförbättringar, som förvaltningen har jobbat intensivt med under snart två år. Dra lärdomar av Operation bygglov i den fortsatta bygglovshanteringen så att inte köer uppstår framöver.

Lars Thomsson (C)

Gruppledare för Alliansen i Byggnadsnämnden

​Lars-Erik Benneck (M)

Gruppledare M i Byggnadsnämnden

Andreas Wiklund (L)

Gruppledare L i Byggnadsnämnden

20180801

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.