Utgå från landsbygdens styrkor!

För oss i Centerpartiet är det självklart att människor skall kunna bo och leva i hela landet, året runt. Ingen skall tvingas att flytta till storstaden!

För det krävs en politik som förstår utmaningarna och vågar fatta konkreta beslut.

-Nu måste det bli verkstad!

 

Regeringens förslag till ny landsbygdspolitik har bra målsättningar och dessa var sju partier överens om i Landsbygdskommittén. Den utredningen föreslog 75 konkreta förslag för en levande landsbygd. Ändå väljer regeringen att enbart lägga fram en inriktningsproposition, utan konkreta handlingsförslag. Varför?

Nästan alla partier säger att de vill ha en levande landsbygd men lägger olika tolkning i de orden. Politiken och olika förslag utgår idag alltför ofta från att storstaden är normen. Det håller inte!

Vi ser på de nya tätorterna Själsö och Tofta att människor uppskattar att bo på landet, nära naturen och havet. Fler sådana områden måste få utvecklas genom landsbygdens attraktionskraft. För att underlätta utveckling här på Gotland måste politiken våga ta beslut om satsningar även på landsbygden.

Våra gröna näringar är en resurs för livsmedelsproduktion och miljöomställning. Dessa företag skapar jobb och ett varierande och rikt kulturlandskap på landsbygden. Ägande- och brukanderätten ska värnas, dess genomslag stärkas vid beslut och myndighetsutövning och det ska utgå skälig ersättning vid begränsningar. Naturvård och landsbygdsutveckling ska balanseras genom användning av flexibla metoder som ekologisk kompensation och frivilliga skyddsformer.

Region Gotland jobbar nu med en servicestrategi. Det är viktigt att det blir en lägsta nivå för vilken offentlig service som skall finnas i de olika orterna under en tio-årsperiod. Den får inte ses som ett tak eller en målsättning. Även här på Gotland har vi olika landsbygder som har olika förutsättningar. Därför är det viktigt att också tillåta och planera för lösningar utifrån de lokala förutsättningar som finns, all service behöver inte vara stöpt i samma form. Mycket positivt sker lokalt och politiken måste känna förtroende för lokala initiativ.

Vi ökar attraktionskraften genom att

  • utveckla service och jobb på hela Gotland
  • stimulera bostadsbyggande utanför Visby
  • garantera Likvärdig offentlig service på landsbygden långsiktigt
  • erbjuda en spridd förskole- och skolorganisation och möjligheter till aktiv fritid
  • utveckla kollektivtrafiken
  • Värna våra öppna landskap och tillgängligheten till stränderna.

Region Gotland har beslutat om att landsbygdssäkra alla beslut – nu måste det bli verkstad av det! Sverige och Gotland behöver ett nytt ledarskap som tar aktiva beslut för att underlätta för en levande landsbygd och en levande stad med mer bostäder och bättre utbyggd kollektivtrafik!

Centerpartiet Gotland samlat till distriktsstämma 2018-03-24

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.