Valplattform

Eva Nypelius om medmänsklighet, jämställdhet och jämlikhet för Gotland framåt!

 

Centerpartiets värderingar behövs för öppenhet och trygghet

Allas lika rätt och värde. Frihet under ansvar. Levande landsbygd och levande stad. Välfärd för alla. Handlingskraft. Ansvar. Stå med båda fötterna på jorden. Långsiktigt hållbart. Helhetssyn. Decentralisering. Jobbskapande. Valfrihet. Trygghet. Detta är värderingar och ord som beskriver och styr Centerpartiets politik.

Vi tror på människans egen förmåga

Centerpartiet har en politik som utgår från människan och allas lika rätt och värde. Vi är alternativet för dig som är övertygad om att lösningarna inte ligger vare sig längst till höger eller till vänster utan någonstans där emellan. Centerpartiet är för ett öppet och liberalt samhälle utan onödig detaljstyrning. En politik för att få vardagen att fungera och där vi känner tilltro till människornas förmåga att själva ta ansvar. Det offentliga ska se till att det finns en fungerande välfärd och infrastruktur med hög kvalitet men det offentliga ska inte motarbeta din möjlighet att välja vilken förskola eller hemtjänst du ska anlita.

Vi vill ge alla lika möjligheter i ett jämställt samhälle

Det ska inte vara avgörande var eller i vilken familj du växer upp. Det är inte plånbokens storlek som ska avgöra dina möjligheter. Vi vill ge alla lika villkor, oavsett till exempel ekonomi, sexuell läggning eller ursprung. Lika villkor vare sig du är man, kvinna eller ickebinär. Centerpartiet strävar mot ett jämställt och likvärdigt samhälle. Jämställdheten går långsamt framåt men kräver ett strukturerat arbete där vi hela tiden måste vara observanta och motarbeta de maktstrukturer som finns i dagens samhälle. Gotland ska vara öppet och välkomnande för alla och jobba aktivt för en fungerande integration och mot diskriminering i alla former.

Vi vill underlätta för fler jobb genom bättre företagsklimat

Gotland behöver ett företagsklimat och en politik som stimulerar till nya jobb. Våra gotländska småföretag ska kunna växa och nyanställa genom tillgång till rätt utbildad arbetskraft och ett konstruktivt innovationsklimat. Bra bostäder runt om på Gotland med närhet till bra service är en viktig pusselbit för att Gotland ska attrahera fler invånare och besökare. Uppsala universitet Campus Gotland, är en annan viktig faktor för kompetensförsörjning och utveckling. Vi behöver också satsa mer på bra och miljövänliga kommunikationer. En ökad tillväxt, ökad befolkning och fler i jobb behövs för att klara framtidens finansiering av vår gemensamma välfärd.

Vi vill förena miljöansvar och grön tillväxt

Klimatet står inför stora utmaningar. Vi måste därför vara miljömedvetna och använda modern teknik kombinerat med mångårig kunskap om hur vi brukar jordens resurser utan att förbruka dem. Centerpartiet vill gynna gröna smarta tekniklösningar. De gröna näringarna har en stor utvecklingspotential om vi fortsätter utveckla primärproduktionen, nya grödor, nya odlingsformer samt ett aktivt brukande av skogen. De gröna näringarna är en stor resurs vid omställningen till ett Gotland som är självförsörjande på förnyelsebar energi. Basnäringarna Mat och livsmedel samt Besöksnäringen är starkt beroende av varandra. Genom att satsa på närproducerat och vidareförädling kan Gotland bli både besöks- och matlandet Gotland!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.