Gotland
Centerpartiet lokalt

Det ska vara tryggt att bo på Gotland

Oavsett var du bor ska du kunna känna en trygghet och ha tillgång till samhällsservice med kvalitet. Det gäller till exempel i förskola och skola och en tillgänglig och nära vård. Det skall vara tryggt att åldras på Gotland med tillgång till olika boendeformer och hjälp i hemmet när det behövs. Vi vill se en äldreomsorg med samma valfrihet som i övrig vård och omsorg.

Våra barn är det finaste vi har. Varje förälder ska kunna känna sig trygg med den förskola och skola där man lämnar dem på dagarna. Det är du som förälder som ska bestämma vilken barnomsorg och vilken skola som är bäst för just ditt barn.

Grundläggande för en långsiktig och trygg samhällsservice är ordning och reda i regionens ekonomi för att kunna möta utmaningarna med en åldrande befolkning, fler barn och unga och kostnadsutvecklingen inom vård och omsorg.

Vår politik utgår alltid från alla människors lika rätt och värde. Vi har länge drivit på kampen för HBTQ+-personers rättigheter. Fortfarande mår många HBTQ+-personer dåligt för att de utsatts för diskriminering, våld och hatbrott. Även om det har blivit bättre så behövs mer HBTQ+-kunskaper inom vården, i skolan, och inom Region Gotlands förvaltningar.

Vi i Centerpartiet står upp för valfrihet och kvalitet. Privata och alternativa utförare är ett viktigt komplement för att behålla mångfald och valfrihet både för brukare och medarbetare. Vi behöver också en politik och ett ledarskap som står upp för landsbygden och att landsbygdssäkra alla beslut.

Kulturen betyder mycket för en orts attraktionskraft och människors hälsa och välbefinnande. Möjligheten till aktivt kultur- och fritidsliv har stor betydelse för en socialt hållbar samhällsutveckling. Gotlands stora möjligheter till ett rikt kultur-, natur-, frilufts- och idrottsliv är därför viktiga utvecklingsfaktorer. Stödet till olika föreningar och organisationer bidrar tillsammans med alla ideella timmar till ett aktivt Gotland.

Centerpartiet vill:

 • Ha större fokus på kvalitet i offentligt finansierad verksamhet istället för driftsformer
 • Ha en öppenhet för att utifrån lokala förutsättningar organisera skolan flexibelt och att använda fjärrundervisning för att klara kompetenskraven
 • Att barn- och ungdomar känner sig trygga och säkra i en väl fungerande skolmiljö med nolltolerans mot mobbing och kränkningar
 • Att Kulturskolan mer aktivt underlättar för barn och ungdomar över hela ön att delta i verksamheten
 • Att fokus läggs på barn och ungas hälsa för att bland annat förebygga psykisk ohälsa och övervikt
 • Utveckla serviceorterna genom att t ex samordna och erbjuda delar av Regionens service (t ex bygglov) i anslutning till befintlig verksamhet, över hela ön
 • Att alla ska ha tillgång till en egen läkarkontakt i primärvården
 • Att det ska vara enkelt att komma i kontakt med sin läkare och vårdcentral
 • Ha en nära och tillgänglig vård, med helg- och kvällsöppna vårdcentraler för att avlasta akuten
 • Inför regelbundna hälsosamtal från 40 års ålder
 • Satsa på kompetensutveckling kring HBTQ+-frågor för all personal inom Region Gotland
 • Skapa ordning och reda i regionens ekonomi för att undvika kortsiktiga besparingar
 • Att landsbygdsvägar hålls öppna för allmänheten eftersom det påverkar såväl boende som besökare
 • Satsa på enklare gång- och cykelvägar för att öka trafiksäkerheten, få säkra skolvägar och förbättrad folkhälsa
 • Hitta lösningar för att behålla och förnya belysning, underhåll och snöröjning på de mindre vägarna. Ett alternativ förutom regionens ansvar kan vara att belägga vägarna och sedan bistå med bildande av vägföreningar
 • Skapa tillgång till bra och ändamålsenliga samlings-, idrotts- och fritidsanläggningar. Gotland behöver en anläggningsstrategi
 • Att badanläggningar ska finnas runt om på ön. Vi vill möjliggöra för privat drift av Romabadet
 • Att polisen ska vara närvarande och skapa trygghet oavsett var på Gotland man bor.
 • Att räddningstjänsten ska finnas över hela Gotland, underlätta rekrytering av deltidsbrandmän.
 • Att kulturen ses som en viktig utvecklingsfaktor
 • Att äldre människors kompetens då det gäller arbete, kultur och övriga erfarenheter tas tillvara på ett bättre sätt utan åldersdiskriminering

 • Att räddningsvärnens resurser för att bistå med exempelivis hjärt- och lungräddning inventeras

 • Att Region Gotland som är dominerande på arbetsmarknaden måste vara attraktiv som arbetsgivare och kunna erbjuda god arbetsmiljö. Det är viktigt för att behållla medarbetare och klara kompetensförsörjningen framöver
 • Verka för en kontinuerlig fortbildning och bra arbetsmiljö, det är viktigt för all personal inom Regionen
 • Öka kompetensen om äldres sjukdomar
 • Satsa på ungdomars demokrati och möjligheter till inflytande