Gotland
Centerpartiet lokalt

Brist på detaljplanelagd mark

Motion: Brist på detaljplanelagd mark

Högkonjunkturen på Gotland har gjort att byggandet i framförallt Visby har legat på en hög nivå de senaste åren. De sista markanvisningarna är nu tilldelade på A7 området och på dessa områden byggs det, eller planeras byggnation inom kort.

Efter A7 området är fullbyggt så råder det brist på detaljplanelagd mark att anvisa till hugade byggintressenter. Mycket mark är planlagd för bostadsbyggande i Visby via den fördjupade översiktsplanen Hela Visby, men det råder redan nu en akut brist på färdiga detaljplaner. Gotlandshem har redan bebyggt eller står i omedelbart begrepp att bebygga sista tillgängliga tomten på A7. Planeringen inför nästa större byggprojekt skulle redan ha varit i gång, men byggbar planlagd mark saknas. Normal processtid att ta fram en detaljplan är ca 1,5-2 år, det gör att det nu är väldigt bråttom att komma igång med detaljplaneläggningen av nya bostadsområden.

Trycket på byggandet i landsbygdens tätorter har ökat under den senaste tiden. Även här visar det sig att det finns få färdiga detaljplaner att välja mellan, speciellt med attraktiva lägen. Därför finns det ett behov av att regionen tar fram flera detaljplaner även för bostadsbyggande i landsbygdens tätorter.

En framåtsyftande region, som vill ha utveckling och att hela Gotland ska leva, har framförhållning på framtagandet av detaljplaner för sitt bostadsbyggande, speciellt om den har tillväxtambitioner. Den rådande situationen och bristen på ledarskap inom Regionen riskerar bromsa Gotlands utveckling.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att:

– Region Gotland omgående prioriterar arbetet med att ta fram detaljplaner för bostadsutbyggnad, både i Visby och på landsbygden.

– Region Gotland tar fram en strategi för att kunna öka bostadsbyggandet framöver.

Vänge 2017-10-23

Lars Thomsson (C)