Gotland
Centerpartiet lokalt

Kompetens inom landsbygdsutveckling

Motion: Angående kompetens inom landsbygdsutveckling och lantbruksproduktion

I regionens tillväxtprogram har vi beslutat om två prioriterade områden: styrkeområdena ”Mat- och livsmedelsnäringarna” samt ”Besöksnäringen”.

Gotland har stora förutsättningar att utveckla och bidra till en ökad livsmedelsproduktion i landet. Det är oroande att självförsörjningsgraden när det gäller livsmedel är endast cirka 50%. Gotland har antagit en egen livsmedelsstrategi och är på väg att ta fram en besöksnäringsstrategi. För att nå uppsatta mål och jobba med regional utveckling är det viktigt att också regionen har en bred kompetens inom respektive område. En strateg för besöksnäringen rekryteras just nu, men kompetensen angående lantbrukets villkor för produktion och landsbygdsutveckling behöver kompletteras inom region Gotland.

Regionen behöver en ”landsbygdsutvecklare” som kan bidra med en helhetssyn för landsbygdens och framförallt produktionsjordbrukets villkor.

Vår levande landsbygd med aktiva jordbruk över hela ön bidrar starkt till att Gotland är en attraktiv besöksplats. Det behövs en större förståelse för konsekvenser av och en helhetssyn i kommunala såväl som regionala beslut för att vi skall uppnå tillväxtprogrammets intentioner och mål.

Därför föreslår vi:

att region Gotland inrättar en tjänst/funktion för landsbygdsutveckling som kan bidra med en helhetssyn när det gäller landsbygdens och framförallt jordbrukets villkor för att bland annat bidra till genomförandet av tillväxtprogrammet.

Bro och Visby 180226

Eva Gahnström
Gunnel Lindby