Gotland
Centerpartiet lokalt

Trafiksäkerhet i Dalhem

Interpellation: till Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell

Angående trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder vid väg 631 genom Dalhem samhälle.

Efter ansökan till trafikverket 2008 angående trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder genom anläggande av cykel-/gångväg och åtgärder vid korsningarna vid skolan och avfart mot Roma kyrka avsattes pengar till åtgärderna. Trafikverket utarbetade en översiktlig plan för investeringen som tyvärr med hänvisning till att särskilda pengar till åtgärderna tagit slut inte har genomförts.

Det har nu gått 10 år sedan frågan om investeringen i Dalhem aktualiserades. Under tiden har det skett flera allvarliga olyckor på vägsträckan. Skolan har mer än fördubblat elevantalet. Barnens skolväg har genom den ökande trafiken blivit allt osäkrare.

Trafikverkets uppfattning är att åtgärderna vid väg 631 skall föregås av att investeringen finns med i den av regionen föreslagna länsplanen.

Tyvärr kan det noteras att regionen inte hörsammat de önskemål som framförts från Dalhem sockenförening, föräldraföreningen vid Dalhem skola med flera om att stärka trafiksäkerheten.

Min fråga:

- Hur jobbar Regionen för att det ska bli säkrare trafiksituation i Dalhem?

- Hur jobbar Regionen för att få loss pengar till detta i närtid?

Ola Lindvall