Utbildning

Centerpartiets förslag För en attraktiv skola

Vi behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Var du bor eller vilken bakgrund du har ska inte spela någon roll, utbildningen ska hålla hög klass, från förskolan, ända upp till universitet och forskningsnivå. Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle och en förutsättning för ett tryggt och självständigt liv.

Kopplingen mellan studier och arbetsmarknad måste bli bättre, oavsett om du läser ett teoretiskt eller praktiskt program. Genom att lära ut entreprenörsanda (entreprenöriellt lärande) blir eleverna bättre på att ta ansvar, fatta beslut, kommunicera och samarbeta. Detta måste vara ett naturligt förhållningssätt i skolan och det ska finnas möjlighet till ungt företagande på alla skolor och alla program. Trösklarna in på arbetsmarknaden måste sänkas. Grunden ska vara att våra ungdomar lämnar grund- och gymnasieskolan med en godkänd utbildning vilket är avgörande för en positiv utveckling för varje individ. Våra gotländska småföretag ska kunna växa och nyanställa genom tillgång till rätt utbildad arbetskraft. Att kunna utvecklas i sitt jobb och kunna få utbildningen på Gotland är en utvecklingsfaktor. Fler företag och fler som jobbar på Gotland är det bästa sättet att garantera välfärden på vår ö. Vi vill stärka och bygga ut Yrkeshögskolan som redan i dag är bra på att erbjuda kompletterande utbildning inriktad mot ett specifikt yrke. Genom att utveckla samarbetet med näringslivet är de anpassade efter de behov som finns på arbetsmarknaden och många av de studerande får jobb direkt efter utbildningen. Vi vill skapa fler platser på Yrkeshögskolan, både genom nya statligt betalda platser men även genom samarbete med näringslivet.

Närhet
Det ska vara nära på Gotland. För att det ska vara möjligt att bo och leva på hela Gotland behöver det finnas skolor och förskolor spridda över hela ön. Ett ökat bostadsbyggande är viktigt för att barnfamiljen ska hitta bostäder och för att det ska finnas elevunderlag till skolorna.

Kvalitet
Utbildningen på Gotland ska vara likvärdig för alla, det är viktigt för elever i alla skolformer. Vi har bra kvalitet på skolorna på Gotland men i jämförelse har vi höga kostnader och borde få ut ännu bättre resultat. Tidig språkutveckling är betydelsefull för att lyckas längre fram i skolan. Alla förskolor på Gotland ska arbeta med stimulerande språkmiljö. Vi ser digitaliseringen som en möjlighet, inte ett hot. Elevernas verklighet är redan digital. Skolan behöver då vara bärare av dessa kunskaper, färdigheter och förståelser. Det digitala verktyget gör också utbildning av hög kvalitet tillgänglig, genom fjärr- och distansundervisning.

 


Stefan Nypelius sitter på en gunga på skolgård.

Stefan Nypelius, Barn- och ungdomsnämnden, kandiderar både till riksdag och fullmäktige.

Personal
Vi anser inte att det är politikens uppgift att tala om för lärare hur undervisningen ska gå till utan vill vi tillsammans med dem bygga en stark lärarkår. Därför vill vi satsa på stärkt lärarutbildning, fler vägar till läraryrket, rektorers ledarskap och en kontinuerlig fortbildning för lärare. Utveckla ledarskapet genom att flytta makten närmare de som bäst känner elevernas behov, alltså lärare och skolledare. Lärarna ska dessutom stärkas i ledarskapet genom kompetensutveckling liksom att lärarutbildningen behöver förstärkas med ledarskapsutbildning. Sjuktalen inom skolan är höga. Kan vi göra åtgärder som sänker sjuktalen bidrar det till fler lärare i klassrummen. För att man ska orka med jobbet och ha energi i klassrummet behöver man känna sig sedd och uppskattad. Det är därför viktigt med närhet till chefen och att denna hinner bekräfta varje anställd men också att belastningen på läraren utanför lektionstiderna lättas. Vi behöver stärka chefsleden och då framför allt dess roll som ledare men också se till att det finns lärarassistenter som kan hjälpa läraren i sitt dagliga arbete. Kompetensförsörjning är också en nyckel för att personalen ska trivas. Utan möjlighet att utvecklas på jobbet eller att få nya influenser söker man sig till andra yrken.

Valfrihet
Vi står upp för friskolorna och valfriheten! Den är viktig för att eleverna ska kunna välja en skola som passar just dem. Vi vill se en stark samverkan med eleverna, men det betyder förstås inte att eleverna får makten över ramar och målsättningar. En skicklig lärare klarar av att skapa en gemensam förståelse av målen tillsammans med sina elever under den lärarledda lektionen. Vi vill att makten ska ligga så nära människor som möjligt. Därför vill vi inte att skolan förstatligas utan besluten skall fattas lokalt utifrån lokala förutsättningar. Riktade statsbidrag är en form av statlig detaljstyrning av kommunerna. Vi vill istället öka de generella stadsbidragen till kommunerna. Centerpartiet strävar mot ett jämställt och likvärdigt samhälle. Det ska inte vara avgörande var eller i vilken familj du växer upp. Gotland och Sverige behöver ett nytt ledarskap och en närodlad politik som ser till hela landets utveckling framåt.

Eva Gahnström står vid sin ladugård med en höna i famnen.

Eva Gahnström, gymnasielärare som kandiderar både till fullmäktige och riksdag.

Centerpartiet vill:

  1. Att det ska vara attraktivt att jobba som lärare genom att lärare och skolledare ska garanteras kompetensutveckling men också genom att ge lärare tid att planera och leda undervisningen. Därför vill vi att det ska anställas fler lärarassistenter, öka antalet lärare och skapa fler vägar in i läraryrket. Vi vill förbättra arbetssituationen så vi kan sänka sjuktalen, fram för allt i förskolan.
  2. Genom att utveckla ledarskapet i klassrum, på skola, i arbetslag och på förvaltning göra Region Gotland till en attraktiv arbetsgivare som kan behålla kompetent personal.
  3. Att skolan ska vara trygg och präglas av studier, inte oro för mobbing eller hot.
  4. Behålla skolorna på landsbygden så att likvärdig utbildning kan ges på hela Gotland. Tillåta även distansutbildning och fjärrundervisning i relevanta ämnen. Små barn ska inte behöva åka mer än 45 minuter i buss.
  5. Att särskilt stöd ges till barn med särskilda behov och att fokus läggs på barn och ungas hälsa för att bland annat förebygga psykisk ohälsa och överviktsproblem.
  6. Satsa på entreprenörskap i utbildningarna så att valet att starta eget blir lika naturligt som en anställning. Vi vill även öka antalet lärlingsutbildningar som skapar bättre kontakt mellan elever och företag.
  7. Stärka banden mellan forskning, nya idéer och näringsliv
  8. Bejaka värdet av folkhögskolornas specialpedagogik som en del i människors livslånga lärande.
  9. Ha fler platser till yrkeshögskolan utifrån näringslivsbehov och göra det lättare att läsa in behörighet.
  10. Ersätta ineffektiva och dyra arbetsmarknadspolitiska åtgärder med riktiga jobb och utbildningar som leder in på arbetsmarknaden.