Gotland
Centerpartiet lokalt

Effekter av upphävt beslut om konkurrensneutralitet

Interpellation: Till ordförande i Regionstyrelsen Meit Fohlin (S)

Angående effekter av upphävt beslut om konkurrensneutralitet i primärvården.

2013 beslutade HSN införa efterhandskompensation för privata vårdcentraler om den regionalt drivna primärvården inte klarade verksamheten inom tilldelad budget utan visade underskott. Efterhandskompensation skulle då utgå till de privata vårdcentralerna för att uppnå konkurrensneutralitet. Vid ett negativt ekonomiskt resultat för primärvården i egenregi hade de 3 år på sig att återställa det negativa resultatet innan någon ersättning skulle betalas ut till privat driven primärvård.

Detta beslut har nu ni i den rödgröna majoriteten upphävt mitt under pågående verksamhetsår. Detta ändrar helt klart förutsättningar för privata aktörer att bedriva likvärdig vård. Budgeten är lagd och givetvis har man också räknat med efterhandskompensation eftersom primärvården skall kompenseras i efterhand när regionen visar underskott mot budget. Eftersom beloppet var känt så bör det också finnas i HSNs budget.

Konkurrensverket har i en rapport påpekat att en modell för att hantera underskott i egenregin i förhållande till privata aktörer bör finnas för att inte regionens egna vårdcentraler ska ha konkurrensfördelar. På skolområdet är detta lagstiftat men inte när det gäller vård och omsorg enligt LOV.

Med anledning av det ställer jag följande frågor:

  1. Anser du att det var rätt av HSN att upphäva systemet med efterhandskompensation?
  2. På vilket sätt anser du att denna typ av beslut påverkar det lokala företagsklimatet?

Eva Nypelius (C)