Gotland
Centerpartiet lokalt

Konkurrensneutralitet i primärvården

Interpellation: Till ordförande i Hälso- sjukvårdsnämnden Stefaan De Maecker (MP)

Angående konkurrensneutralitet i primärvården.

2013 beslutade HSN införa efterhandskompensation för privata vårdcentraler om den regionalt drivna primärvården inte klarade verksamheten inom tilldelad budget utan visade underskott. Efterhandskompensation skulle då utgå till de privata vårdcentralerna för att uppnå konkurrensneutralitet. Vid ett negativt ekonomiskt resultat för primärvården i egenregi hade de 3 år på sig att återställa det negativa resultatet innan någon ersättning skulle betalas ut till privat driven primärvård.

I en rapport från konkurrensverket påpekade de att en modell för att hantera underskott i egenregin i förhållande till privata aktörer borde finnas för att inte regionens egna vårdcentraler ska ha konkurrensfördelar. På skolområdet är detta lagstiftat men inte när det gäller vård och omsorg enligt LOV.

När region Gotland införde efterhandskompensation var vi politiskt eniga förutom Vänsterpartiet - nu har helt plötsligt den rödgröna majoriteten ändrat sig och upphävt beslutet.

Varför? Vill ni i den rödgröna majoriteten så starkt ha bort alla privata alternativ? Samtidigt är det inte så länge sedan HSN skrev avtal med Unicare om vårdcentralen i Klintehamn. Nu ändrades förutsättningarna under innevarande år. Om regionens egna vårdcentraler klarar sin verksamhet inom beslutad budget så faller ingen kompensation ut men vi hade med det tidigare beslutet ett system som gjorde verksamheterna konkurrensneutrala oavsett huvudman. Det är nu borta!

Med anledning av det ställer jag följande frågor:

  1. Vilka sakliga skäl har HSN för att riva upp beslutet och ändra förutsättningar under innevarande år?
  2. Varför gör du som ordförande nu en annan bedömning om vad som är konkurrensneutralt inom primärvården på Gotland än när systemet infördes?
  3. Hur kan du försvara att Unicare i detta fall får helt andra ekonomiska förutsättningar än den offentligt drivna primärvården?
  4. Drygt 2 miljoner skulle ha betalats ut till Unicare detta år. Jag antar att det var budgeterat eftersom det var en känd kostnad. Hur hanterar HSN nu den budgetposten?
  5. Vilka konsekvenser ser du att detta kan få för primärvården i t ex Klintehamn framöver?

Eva Nypelius (C)