En tillgänglig vård och omsorg

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid.

Kommunen står inför stora framtida utmaningar och möjligheter med tanke på den ökande medellivslängden. Behovet av vård kommer att öka samtidigt som livskvalitén ska vara god för de på ålderns höst. Vi vill säkra att vårdkvaliteten är hög i alla sammanhang. Centerpartiet står bakom den äldreomsorgsplan som bland annat lett till ökat antal demensplatser med högre personaltäthet.

Centerpartiet säkrar tryggheten i vård och omsorg genom att ...

 • Erbjuda ökad valfrihet inom äldre- och handikappomsorgen
 • Ge människor med funktionsnedsättning ökade möjligheter att bestämma över sitt stöd, sin hjälp, sin service och sina hjälpmedel
 • Personalen i hemtjänsten ska ha större möjlighet att påverka utvecklingen i verksamheten
 • Se över ledsagarservice så att den passar den som har behov
 • Utveckla samarbetet med frivilligorganisationer och handikapporganisationer
 • Stärka och utveckla stödet till sociala föreningar såsom Fontänhuset, Kvinnojouren etc.
 • Välfärdsteknologi ska integreras i verksamheterna
 • Verka för byggande av trygghetsboende i hela kommunen
 • Förbättra personalkontinuiteten inom vård och omsorg
 • Införa en ombudsman för funktionsnedsatta
 • Verka för att assistenter/ledsagare/ boendestödjare får köra brukares bil
 • Införa mentorskap som stöd för personer med psykisk ohälsa
 • Utbilda kontaktpersoner i individ- och familjeomsorgen
 • Likvärdiga villkor samt stöd och handledning ges till mindre aktörer vid LOV upphandlingar
 • Utveckla grön rehabilitering
 • Tillgången till arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning blir bättre