Kommunens bilflotta ska bli fossilfri

Insändare i Hallandsposten 24 januari, 2020

Det finns en mycket bred samsyn om att Sverige till år 2030 ska nå en fossiloberoende fordonsflotta.

För att nå det högt uppsatta målet behöver vi fatta kloka och bra beslut samt våga satsa. Ett steg i denna riktning är vår nya fordonspolicy för Halmstads kommun. Centerpartiet i Halmstad tycker att det är bra att policyn pekar på flera lösningar som till exempel el och biogas.

I fordonspolicyn står det att som första alternativ för lätta fordon under 3,5 ton, ska vi välja; ”eldrift; där körsträckorna håller sig inom elfordons räckvidd och laddmöjligheter”. Detta är bra och för att det ska fungera fullt ut behöver Halmstads kommun och HFAB gemensamt satsa för att bygga ut laddinfrastrukturen. Centerpartiet ser ett behov av att satsa medel i kommande budget för att det ska bli verkstad och för att vi ska få fler elbilar att rullar på våra gator och vägar. Detta ska fungera i hela kommunen, såväl i centralorten som i tätorterna.

I region Hallands ”Plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel”, december 2019, står det att läsa: ”Tillgång till laddning vid bostaden är i regel en förutsättning för att konsumenter ska investera i laddbara fordon. Därav behövs insatser för att möjliggöra laddning för boende i hyres- och bostadsrätter.”

Enligt EU-direktiv från 2018 ska fastigheter, som inte är avsedda för bostäder, med fler än tio parkeringsplatser ha minst en laddpunkt. Vidare ska det finnas kanaler för kablar (tomrör) för minst 20 procent av platserna, för att möjliggöra installation av fler laddpunkter. När det gäller bostadshus med fler än tio parkeringsplatser ska det finnas installation och ledningsinfrastruktur för varje parkeringsplats. Reglerna gäller både nyuppförda fastigheter och fastigheter som genomgår större renoveringar.

Centerpartiet i Halmstad vill skapa förutsättningar för fler laddmöjligheter i Halmstads kommun och kommer att verka starkt för detta för att föra frågan framåt.

Jimmie Tschander (C), styrelseordförande HFAB

Staffan Svensson (C), ordförande Servicenämnden