• / Nyheter
  • / Centerpartiet arbetar vidare för en hållbar kommun!

Centerpartiet arbetar vidare för en hållbar kommun!

På kommunstyrelsens möte tisdag 3 november hanterades flera viktiga planer för kommunens fortsatta utveckling. Energi- och klimatplan, VA-plan samt Transportplan går nu ut på samråd vilket ger möjlighet för alla att inkomma med synpunkter.

Viktiga inspel från Centerpartiet handlade bl a om att åtgärder för att underlätta för gång- och cykeltrafik ska omfatta kommunens alla orter och inte enbart ha fokus på centralorten samt att tvärkopplingar mellan orter ska stärkas.

Centerpartiet yrkade, vilket tyvärr inte bifölls för samrådshandlingarna, att stationsetablering i Getinge ska komma före etablering i Trönninge.

- Vi ser att det redan i dagsläget finns befolkningsunderlag i Getinge för både in- och utpendling, och ett avstånd till centrala Halmstad och norrut som är gynnsamt för tågresande.

Yngve Kihlberg (C)

Kring VA-planen yrkade Centerpartiet med stöd av övriga allianspartier att ny bebyggelse utanför detaljplanerat område ska prövas i positiv anda och därmed även frågan om enskilt VA.

- Detta yrkande fick tyvärr inte gehör men Centerpartiet driver fortsatt på för förutsättningarna för utbyggnad av bostäder även på landsbygden. Jag ser att tekniken ständigt går framåt och att enskilt VA med rätt kvalitet inte ger negativ påverkan på människors hälsa och miljön.

Jenny Axelsson (C)

Centerpartiets ÖP grupp tar gärna emot synpunkter som kan utgöra yttrande från Centerpartiet i dessa viktiga planer.

Samrådstiden pågår preliminärt januari ut. Materialet finns att läsa via kommunens hemsida.