• / Nyheter
  • / Viltstängsel bättre för att höja trafiksäkerhet och mota vildsvin

Viltstängsel bättre för att höja trafiksäkerhet och mota vildsvin

Faunapassager för att vilt säkert ska kunna passera stora vägar, eller viltstängsel för att vilt inte ska passera alls? Med tanke på de stora problem som blivit med vildsvinens framfart på åkrar och villaträdgårdar, samt en eventuell spridning av svinpest, förespråkar C det sistnämnda.

– Eftersom det är många olyckor på väg 26 behövs åtgärder som försvårar för viltet att komma ut på vägen. Viltstängsel är funktionellt och har en helt annan kostnadsbild och genomförandetid än byggnation av faunapassage i form av bro, säger Jenny Axelsson.

Trafikverket ser just nu över möjliga så kallade faunapassager längs väg 26, en av regionens mest viltolycksdrabbade vägar. Syftet är att minska vägens barriäreffekt för större vilt och att minska mängden viltolyckor på sträckan mellan Halmstad och länsgränsen.

I det yttrande som kommunen tagit fram till Trafikverkets förlag förespråkas en bro över väg 26, strax söder om Oskarström, för stora vilt som älg och vildsvin. Centerpartiets kommunråd Jenny Axelsson, tillika ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott ser dock stora nackdelar med detta.

– Eftersom jag tycker att viltet snarare behöver hindras istället för lotsas är faunapassage fel metod för trafiksäkerhetshöjande åtgärder i denna trakt. Det sista Oskarström med omnejd behöver är att det blir ännu enklare för vildsvin att vandra till villatomterna, säger Jenny Axelsson.

FAKTA:
Vid samhällsbyggnadsutskottets senaste möte lades följande förslag fram av Jenny Axelsson:

”Halmstads kommun delar inte Trafikverkets bedömning att 102 Moaslätten är en lämplig lokalisering för en ny faunabro. Detta eftersom faunabron riskerar bli ett störande inslag i landskapsbilden utmed väg 26 samt att en faunabro på denna plats får följden att vilt, såsom älg och vildsvin, leds från ett stort sammanhängande skogslandskap i väster in till Oskarströms tätort då Nissan förhindrar djurens rörelse vidare österut. Halmstads kommun förordar därför ett viltstängsel med färister och uthopp utmed hela sträckan från E6 till Oskarström. I ett längre perspektiv kan ett viltstängsel utmed denna vägsträcka vara en viktig barriär i händelse av ett utbrott av Afrikansk svinpest, då det är avgörande att kunna förhindra att smittade djur förflyttar sig och på så vis sprider smittan vidare."

Centerpartiets förslag fick stöd av övriga Allianspartier men röstades ned eftersom (S) och (SD) inte ville ställa sig bakom att viltstängsel är att förorda istället för faunapassage.