Debattinlägg 7/1: "Trafikfrågorna
är viktiga delar av Översiktsplanen!"

Foto: Alexander Grishin (Pixabay)

I en debattartikel i Hallandsposten lyfter C i Halmstad ännu en viktig fråga i Översiktsplanen - trafiken. "Vi ser att trafikfrågorna behöver vara lösta innan man bygger ut intensivt i de områden där utmaningar finns redan i dag. I arbetet med ny översiktsplan är det av största vikt att ta trafikutmaningarna på allvar."

Debattinlägg i Hallandsposten 7 januari, 2021:

De olika hållbarhetsperspektiven behöver alla mycket starkt genomsyra Halmstads nya översiktsplan. Till frågorna om såväl stadens som landsbygdens och orternas utveckling är aspekterna trafik och kommunikation tätt knutna. God tillgång till kollektivtrafik ökar orternas attraktivitet vilket skapar ytterligare ökat resandeunderlag, och gör att det hållbara resandet kommer igång på riktigt. Nya tågstationer gör att bland annat HNJ-banans funktion som lokaltåg kan utvecklas starkt, och tillsammans med busstrafik på lämpliga sträckningar skapa ett resande inom kommunen som mätbart ersätter biltrafiken.

Med en större spridning av bostadsbyggandet i hela kommunen skapas möjlighet till bra lösningar för trafiken, vilket både i dagens och framtidens Halmstad är en mycket stor utmaning. Centerpartiet vill därför avvakta med mer omfattande bostadsbyggande i stråken väg 15 mot Trönninge, kustvägen mot Fammarp och Onsjö och områden där Slottsjordsvägen är en flaskhals. Vi ser att trafikfrågorna behöver vara lösta innan man bygger ut intensivt i de områden där utmaningar finns redan i dag.Även näringsverksamheter får effekter på trafiken och Centerpartiet ser därför att utveckling av verksamhetsmark vid Kvibillemotet är mycket lämpligt, med den direkta närheten till E6. Lokalisering av näringsverksamhet där skulle också ge den positiva effekten att stärka serviceunderlaget och skapa arbetstillfällen i flera orters närhet. Etablering vid Kvibillemotet har många fördelar jämfört med stor utveckling av verksamhetsmark vid Kistinge, som har utmaningar både vad gäller trafiktryck och mark då platsen kännetecknas av åkermark av hög kvalitet.

Bostäder ska i första hand byggas på punkter som redan tål utvecklingstryck och där en befolkningsökning spiller över positivt på kringområdet, till exempel för underlag till kollektivtrafik som på sikt byggs ut och förtätas. Centerpartiet ser att Plönninge och Marbäck är exempel på två platser där stort antal bostäder kan tillskapas, i område med attraktiva mervärden, inte minst närheten till grönområden. Genom att peka ut framväxande av nya moderna samhällen låter vi hela kommunen växa hållbart.

Centerpartiets arbetsgrupp för översiktsplanen:
Morgan Karlsson, Gunnel Bengtsson, Pierre Håkansson,
Marie-Helene Bergstrand, Staffan Svensson, Jenny Axelsson, Yngve Kihlberg