Insändare: Utökad bebyggelse i Oskarström är bra ur många aspekter

Detta är en insändare som publicerades i Hallandsposten 15/11-21:

Centerpartiet tror på en hållbar och miljövänlig framtid för Oskarström.

Halmstad kommun behöver en stor utbyggnad av olika bostäder och ny verksamhetsmark för att möta framtidens befolkningsökning. Centerpartiet tror på en hållbar och miljövänlig framtid för Oskarström. Det finns i vackra Oskarström, med närhet till Halmstads tätort, goda förutsättningar för attraktiva och livskraftiga områden för olika bebyggelser och företagsetableringar.

Centerpartiet har i sitt medlemsyttrande över förslaget till översiktsplan anvisat flera lämpliga nya områden i Oskarströms tätort. Anledningarna att peka ut dessa områden är flera:

  • Det är höglänt terräng utan några översvämningsproblem.
  • Det tar ingen odlingsbar mark i anspråk.
  • Kollektivtrafiken är väl utbyggd och det finns utvecklingsmöjligheter för HNJ-järnvägen.
  • Goda vägkommunikationer med RV 26 Nissastigen och E6.
  • Sammanfattningsvis är en utökad bebyggelse i Oskarström bra ur många aspekter, bland annat ur miljö- och trafikperspektiv.

Magdalena Pettersson (C)

Arne Andersson (C)

Lars-Roland Svensson (C)