Så har vi påverkat i översiktsplanen

Nedan kan ni läsa vilka yrkanden som vi i Centerpartiet har drivit, tillsammans med andra ibland och själva ibland. Utgången av de olika yrkandena och argumenten för dessa står också i samband med texten. Texten kan se väldigt teknisk ut till sin karaktär, men är det några frågor så tveka inte att kontakta våra förtroendevalda eller skriva till oss på Facebook för förtydliganden.

Mediainslag från Centerpartiet gällande översiktsplanen

Gemensamma yrkanden från Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Socialdemokraterna: BIFÖLLS

Del A – Strategiska planeringsinriktningar

 • att under avsnitt 1.7 ersätta texten ”Utanför samhällen möjliggörs för företagande och etablering av verksamheter knutna till turism och friluftsliv längs sjöar och vattendrag i inlandet” med texten ” Utanför samhällen möjliggörs för företagande och etablering av verksamheter längs sjöar och vattendrag i inlandet”
 • att under avsnitt 5.4 lägga till följande punkt: ”Utpekade friluftsområden bör inte utgöra något hinder för landsbygdsutveckling.”
 • att under avsnitt 6.4 stryka följande punkt: ”Kollektivtrafiklinjer betraktas som fysiska strukturer”
 • att under avsnitt 8.8 ersätta texten ” Vid etablering av solenergiparker ska hänsyn tas till landskapsbildsvärden, kulturmiljövärden samt flygplatsens och försvarets intressen. Anläggningar får inte tillkomma inom mycket höga landskapsbildsvärden, områden med landskapsbildskydd och områden utpekade inom riksintresse för kulturmiljö och i kommunens kulturmiljöprogram.” med ” Vid etablering av solenergiparker ska hänsyn tas till landskapsbildsvärden, kulturmiljövärden samt flygplatsens och försvarets intressen.”

  Yrkanden som Centerpartiet la på egen hand kring Strategiska planeringsförutsättningar:
 • 1 Tilläggsyrkande ny punkt: Företag lokaliserade på landsbygden eller i mindre orter ska också ges goda förutsättningar att utvecklas. AVSLOGS
 • 5 Ändringsyrkande: Förutsättningar för fritidsaktiviteter vid sträckor längs hav, sjöar och vattendrag bör stödjas genom en profilering av stränder. Detta kan ske genom etablering av nya funktioner och målpunkter i strategiska lägen samtidigt som naturkaraktären värnas. AVSLOGS
  Istället för
  ”Förutsättningar för fritidsaktiviteter knutna till kusten och havet bör stödjas genom en profilering av stränder. Detta kan ske genom etablering av nya funktioner och målpunkter i strategiska lägen samtidigt som naturkaraktären värnas inom andra delar av kusten.”
 • 3 Ändringsyrkande, stryka punkt
  • Kommunen har en restriktiv hållning mot ny bebyggelse med enskilt avlopp inom riskområde för negativ påverkan av enskilda avlopp. AVSLOGS

Del B – Användning av mark- och vattenområden

Gemensamma yrkanden från Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Socialdemokraterna: BIFÖLLS

 • att bostäder vid Övraby, kallat H12 i samrådsförslaget, tillkommer. Ytan föreslås utökas från samrådsförslaget till att även omfatta området söder om Övraby kyrkoruin och Alfreds ängar längs Sperlingsholmsvägen, vilket ger ett tillskott på 200 bostäder.
 • att de områden i Simlångsdalen som i samrådsförslaget benämndes S5 och S6 återförs i granskningsförslaget, vilket ger ett tillskott på 60 bostäder.
 • att det område i Haverdal som i samrådsförslaget benämndes Hav1 återförs i granskningsförslaget, vilket ger ett tillskott på 140 bostäder.
 • att det område i Harplinge som i samrådsförslaget benämndes Har1 återförs i granskningsförslaget, vilket ger ett tillskott på 30 bostäder.
 • att det område i Harplinge som i samrådsförslaget benämndes Har3 återförs i granskningsförslaget, vilket ger ett tillskott på 30 bostäder.
 • att verksamhetsområde V20 (Kvibillemotet) utökas på skogsmark i den utsträckning som är möjligt, ca 20-30 ha.
 • att ett nytt område för bostäder tillförs i Oskarström, norr om befintlig bebyggelse på östra sidan om RV 26. Området ska ha en täthet och omfattning motsvarande område O5, vilket tillför 150 bostäder.
 • att verksamhetsområde V12 i Getinge utökas genom att förlängas i nordvästlig riktning

Gemensamt yrkande från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna: BIFÖLLS

 • att område H4 (Sandhamn/Eketångaskogen) planeras för 1000 bostäder med samma täthet som i alternativförslaget 1100 bostäder på 35ha. Den totala ytan för bebyggelse ska justeras nedåt i motsvarande omfattning, ca 3ha. Ytan som minskas ska ersättas med ”grönytor särskilt viktiga att bevara”.
 • att del av beskrivningen för område H2 ändras från nuvarande ”Läget nära centrumnoden bör tas tillvara effektivt genom plusbostäder och flerbostadshus.” till ”Läget nära centrumnoden bör tas tillvara effektivt genom plusbostäder och flerbostadshus, inte minst för att möjliggöra generationsskiften i befintlig bebyggelse”

Yrkanden som Centerpartiet la på egen hand kring användning av mark- och vattenområden:

Vi jämkade oss med KDs förslag om H1:
ingen bebyggelse i H1 (Frösakull) med undantag för marken som kallas 7:2 (chaminjonodlingen) där vi vill möjliggöra bostadsbebyggelse i enlighet med granskningsförslaget. AVSLOGS


Argument: området innehåller mycket fin betesmark som brukats i generationer och har en rik flora. Naturliga betesmarker är sällsynta i kommunen och har en naturklass som bör skyddas. Området ligger stadsnära vilket höjer värdet än mer eftersom den är tillgänglig. Åkermarken syd om betesmarken bör undantas eftersom det är just åkermark och behövs för en fortsatt fungerande drift av mjölkgården intill. Det är väsentligt med vallar i närområdet kring gården för att uppfylla kravet på att mjölkdjuren skall beta utomhus.

H6

yrkar att begränsa området till att omfatta endast den södra delen, närmast Bäckagårdsvägen fram till G:a Tylösandsvägen (som en fortsättning på det område som nu är byggt av Motor Halland). Totalt ca 500 bostäder i området. AVSLOGS

Argument: området i förslaget ligger på mark som hör till den mest bördiga jordbruksmarken i kommunen. Kombinationen med vattenproblematiken i området innebär dessutom att marken inte kan utnyttjas effektivt, vilket gör att den inte bör exploateras.

H10

yrkar att begränsa området till att omfatta endast Fyllinge 20:393

Totalt ca 700 bostäder i området. AVSLOGS

Argument: området består av högklassig åkermark där exploatering bör undvikas.

H22

yrkar att stryka området AVSLOGS

Argument: undvika exploatering av åkermark och minska påverkan på Fylleån.

H13

yrkar att utöka området till att omfatta även yta omedelbart öster om H13, undantaget fornminnesområdet på höjden och jordbruksmarken mellan Slingan och väg 612, ca 400m bredd parallellt med N:a infartsleden.

Ytterligare ca 1000 bostäder. AVSLOGS

Argument: området har eftertraktat läge och pga låg markbördighet är exploatering lämplig.

Nygaards

Yrkar att Nygaards Skjutbanevägen, nummer D185 i den av KS antagna projektkatalogen, pekas ut i Framtidsplan 2050 för bostadsbebyggelse i linje med redan fattade beslut AVSLOGS

Haverdal

yrkar att tätortsgräns i södra Haverdal justeras så att den följer kustvägen AVSLOGS

Argument: ge utrymme för fler bostäder i anslutning till golfbanan.

Harplinge

yrkar att tätortsgräns justeras så att den efter Tingsvägen viker av rakt söderut längs gång- och cykelväg mot Halmstad AVSLOGS

Argument: möjliggöra nytt område för bostäder

Plönninge

yrkar att utpekande av turismutveckling kompletteras med utpekande av ca 50 bostäder AVSLOGS

Argument: Plönninge bör inte pekas ut endast för turismutveckling utan ses som en del av orten Harplinge. Det är redan en plats med inslag av bostäder samt företag. Befintlig infra med VA, vägar, parkering och grönområden parkområden underlättar vidare utveckling.

Getinge

Yrkar att tätortsgräns söder om samhälle justeras så att den följer väg 625 mellan rondell vid väg 601 och avfart ”Fabriksleden” AVSLOGS

Yrkar att justera punkt för tågstation genom att flytta den 200 m norrut, omedelbart N motorvägen för att få bättre anslutning till befintligt samhälle och närhet till befintliga verksamhetsområden. AVSLOGS

V10, V11 samt V21

yrkar att stryka dessa verksamhetsområden AVSLOGS

Argument: dessa ligger helt eller delvis i områden med höga och mycket höga landskapsbildsvärden och kan ersättas genom utpekad verksamhetsmark i Fastarp.

GE7

Yrkar att stryka området AVSLOGS

Argument: området ligger på bördig jordbruksmark som bör undantas från exploatering. Vid exploatering väster om E6 och järnväg skapas en olycklig barriäreffekt både transportmässigt och inte minst ljudmässigt för detta område.

GE8

Yrkar att ändra från bostadsområde till verksamhetsområde AVSLOGS

Argument: olämpligt område för bostäder pga dess omedelbara närhet till E6, dito avfart och järnväg.

Dock lämpligt att peka ut trots jordbruksmark eftersom bördigheten på marken är låg.

Holm

yrkar att Holm läggs tillbaka som utpekad ”bostadsort som växer måttligt, + 80 bostäder”. Formulering likt samrådshandlingen; ”Holm föreslås växa i begränsad omfattning och även i fortsättningen behålla karaktären av en egen ort. Det innebär att Holm inte bör växa ihop med Halmstad.” AVSLOGS

yrkar att lägga tillbaka HO1

Totalt ca 80 bostäder. AVSLOGS

Argument: Befintliga fornminnen kan hanteras likt i andra utpekade områden och synliga fornminnen kan inkluderas i grönområden.

Simlångsdalen

yrkar att lägga till område för bostäder föreslaget av Svenska kyrkan i samrådsyttrande (Breareds prästgård 2:1)

Totalt ca 25 bostäder AVSLOGS

Argument: som serviceort behöver Simlångsdalen ha beredskap för fler bostäder för alla åldrar. Det föreslagna läget har god grundinfra och blir en naturlig förtätning.

Marbäck

yrkar att lägga till område för bostäder vid gamla golfbanan.

Totalt ca 500 bostäder AVSLOGS

Argument: platsen ligger i utvecklingsstråket längs väg 25. Byggnation kan ske utan påverkan på Fylleån.

Trönninge

yrkar att områden T3 och T4 utpekade för bostäder stryks AVSLOGS

Argument: jordbruksmarken söder om Trönninge hör till den mest bördiga i kommunen. Kombinationen med vattenproblematik som redan nu är tydlig i befintligt samhälle gör en utbyggnad mycket olämplig

Eldsberga

yrkar att området öster om E1 pekas ut för bostadsbebyggelse

Ytterligare ca 50 bostäder. AVSLOGS

Argument: platsen är lämplig och efterfrågan finns.

yrkar att tätortsgränsen öster om Eldsberga samhälle justeras så att den istället för att följa Prästvägen efter kyrkan fortsätter ca 150 m öster om Prästvägen och inkluderar växthusen och befintlig bebyggelse söder därom fram till järnvägen. AVSLOGS

Argument: området är lämpligt för bostadsbebyggelse och idag för snävt tilltaget.

Anna Ginstmark
Ordförande
Jenny Axelsson
Kommunråd, Halmstad Kommun   1:e vice ordförande, Kommunstyrelsen Ordförande för kommunstyrel...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.