Miljö och Klimat

 närodlad politik för ett hållbart Halmstad!

 

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiet står för en politik där tillväxt och miljöansvar går hand i hand!

Vi verkar för en miljöpolitik som ser både stad och land och som främjar en hållbar utveckling i hela Halmstad. Vi vill ta ansvar för en av vår tids största framtidsfrågor genom att göra det lättare för både människor, företag såväl som kommunens verksamheter att göra miljövänliga val och bidra till att minska sin klimatpåverkan.

Vi vill ha ett hållbart Halmstad!

Centerpartiet tror att det spelar stor roll hur vi lokalt i Halmstad hanterar de utmaningar som vi står inför på miljöområdet. Ska vi klara klimatutmaningen har vi här i Halmstad en stor uppgift att fullfölja. Politiskt ska vi ta beslut som känns rätt i magen, och som ger dig som invånare möjlighet i vardagen att göra klimatsmarta val och minska din påverkan på miljö och klimat.

Kommunen har ett stort ansvar för att skapa förutsättningar för lokala insatser som gör skillnad på riktigt. Det handlar om hur vi värnar vårt vatten, hur vi minskar vår miljöpåverkan och för att klimatanpassa i områden utsatta för översvämningsrisk t.ex nära kust och åar. Det kan också handla om att stötta utvecklingen av förnyelsebar energi så att det blir lätt att sätta upp solpaneler eller installera bergvärme.

Centerpartiet vet att en trovärdig och framgångsrik miljöpolitik kräver att vi jobbar på många olika fronter. Vi måste få bort leksaker och plastmaterial med giftiga, hormonstörande ämnen från såväl förskolan som äldreboendena. Vi behöver rusta upp cykelbanorna och bygga ut belysningen för att främja miljövänligt resande samtidigt som trygghet. Den närodlade maten behöver prioriteras genom att säkra livsmedelsproduktionen långsiktgt.

Vi i Centerpartiet ser att vi har mycket att göra men är övertygade om att tillsammans med civilsamhälle, näringsliv, lantbrukare och entreprenörer kan vi klara de miljöutmaningar som vi står inför. Om vi gemensamt arbetar för ett hållbart Halmstad kan vi ta ansvar för framtiden och skapa tillväxt samtidigt!

Centerpartiet i Halmstad vill bland annat:

  • säkerställa tillgången till dricksvatten av god kvalité i hela kommunen
  • ge kommunens energi- och mijöbolag i uppdrag att underlätta för privatpersoner att installera solceller
  • ge fortsatt möjlighet till nya pilotprojekt inom hållbart byggande
  • öka utrymmet för lokala producenter i den lokala livsmedelsstrategin
  • fortsätta att hålla en hög takt i kommunens bostadsbyggande med högt arkitektoniskt och miljöanpassat konstruktions- och materialval