Centerpartiet vill prioritera kvaliteten i skolan i Hylte kommun

DEBATTARTIKEL:

Vi i Centerpartiet prioriterar kvalitet i skolan, och likvärdiga förutsättningar för såväl elever som medarbetare. Då kan skolor i kommunen inte bevaras till vilket pris som helst. Vi vill att alla elever ska få den start i livet som de har rätt till, och att vi ska kunna ha en fortsatt god kompetensförsörjning.

Vi ser det som självklart att uppfylla Skollagen (3 kap, 2§) där det står att ”Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.” Vi ser idag att verksamheterna på de minsta skolorna har stora utmaningar i jämförelse med de lite större enheterna. Att som lärare arbeta ensam i en klass 3-6 med fyra timplaner och olika centrala innehåll och kunskapskrav för åk 3 respektive åk 4-6 torde vara en stor utmaning i jämförelse med att, som på de större skolorna, undervisa elever i en årskurs och ha fler lärarkollegor som undervisar i samma årskurs. Lärare på Rydöbruks skola möter varje dag elever med vitt skilda kunskapsnivåer i åk F-2 respektive 3-6. Skolan har fantastisk personal som ställer upp på denna utmaning. Men ger vi lärare och elever de bästa förutsättningarna för lärande? Får eleverna den ledning och stimulans och den kvalitet i undervisningen som de har rätt till? Får lärarna den arbetsmiljö och det kollegiala utbyte som stimulerar dem att vara goda pedagoger?

Det finns begränsad forskning om hur liten en skola kan vara innan den blir ”för liten”. Det finns inga entydiga svar på hur skolstorlek påverkar elevers resultat, men forskningsöversikten Skolstorlekens påverkan på elevers skolprestationer och sociala situation i skolan från Linnéuniversitetet (Adolphson 2014) hänvisar till ett par andra studier och pekar på risken för problem med kompetensförsörjning; på risken att verksamheten blir sårbar om någon lärare blir sjukskriven eller slutar samt på svårighet att rekrytera och hög genomströmning av lärare och rektorer.

Barn- och ungdomsnämnden lägger en stor del av sin budget på lokaler. Lokalerna på Rydöbruks skola är i ett så dåligt skick att flera miljoner behöver investeras för att fortsatt kunna bedriva verksamhet där. Är det detta vi ska investera i?

Vi i Centerpartiet prioriterar i vårt budgetarbete att pengar läggs på personaltäthet och elevhälsa i kommunens skolor, och kommer därför att föreslå en nedläggning av Rydöbruks skola. Vi kommer då att ha mer resurser till de elever som har störst behov av stöd i skolan. Vi ser idag hur verksamheterna inte har tillräckliga medel för att stötta lärarna och att ge elever i behov av särskilt stöd, det stöd de behöver och har rätt till. Vi behöver satsa mer pengar på att alla elever ska få förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt.

De elever som idag går på Rydöbruks skola kommer istället att få sin skolgång ett par kilometer bort i Torup, Kinnared eller på Elias Fries i Hyltebruk. I Rydöbruk kommer Centerpartiet fortsatt ha ambitionen att driva förskola och värna om idrottshallen på orten.

Centerpartiet vill att hela kommunen ska leva. Att skapa en likvärdig skola där alla elever, oavsett var i kommunen de växer upp, ges tillgång till undervisning utifrån sina behov är ett sätt att värna kvalitet och ta ansvar för hela kommunen och dess invånare.

För Centerpartiet i Hylte

Anna Roos, oppositionsråd, 2:e vice ordförande Kommunsstyrelsen

Malin Svan, 2:e vice ordförande Barn- och Ungdomsnämnden

Lennart Olsson, Ledamot i Barn- och Ungdomsnämnden