Debatt: Förtätning löser inte allt

Se upp med den urbana normen! Jag tror inte på att bygga med enbart ökad täthet som mål, utan på att undan för undan komplettera för goda stadsmiljöer, när det finns utrymme och kvaliteter att vinna på ny bebyggelse.

Det finns ett stort bostadsbehov men också en trolig minskad efterfrågan på stora dyra lägenheter. Den påbörjade översynen av översiktsplanen (ÖP06) ger anledning att fråga vilka strategierna för stadsbyggnaden ska vara. Politiken bör fråga sig vilka för- och nackdelar förtätningen har för kvaliteter inom staden, bostaden och skenande byggkostnader.

  • Riskerar höjd exploatering att tumma på dagsljus, buller och kulturvärden? - Kan vi klara miljökraven för dagsljus i bostäder?
  • Förlorar vi bostadsnära fria ytor för lek, rekreation och möten?
  • Blir det onödigt dyrt att exploatera i centrum med dyr mark, parkeringslösningar, sanering och pålning?

Det finns klara hållbarhetsskäl att förtäta för en vardag som kan bli mindre bilberoende. Principer för stadsbyggnad anger 150 invånare/ha som riktmärke. Kungsbacka centralort ligger idag på ca 25. Att jämföra att Fjärås centrum har 12 invånare/ha, Onsala och Åsa ännu mindre! Men är kvaliteterna ännu sämre här?

Använd dagens stora utbyggnadsbehov till att också utveckla befintliga miljöer! Lägg inte bara nya landområden under storskaliga stadsbyggnadsprojekt! Att även bygga mer utanför centralorten, i våra många tätorter, kan innebära bättre kvaliteter för fler kommuninvånare. Men med bättre kollektivtrafik och underlag för all slags service. Rätt kvaliteter på rätt plats!

Heinrich Kaufmann (C)

Publicerades i Kungsbackaposten 26 maj 2018.