SÅ VILL VI UNDERLÄTTA FÖR ALLÄNNYTTAN ATT BYGGA

I mindre kommuner är det ofta svårt att bygga bostäder även om behovet är stort. En av anledningarna är att de kommunägda bostadsbolagen tvingas skriva ner värdet på nybyggda fastigheter eftersom marknadsvärdet understiger byggkostnaden.

Sedan ”allbolagen” började gälla krävs det att allmännyttiga bostadsföretag, precis som privatägda, drivs affärsmässigt. Därmed försvåras ofta nödvändiga investeringar. Projekt som på pappret går med förlust riskerar att bryta mot EU:s statsstödsregler. Centerpartiet har därför fört fram en rad förslag för att underlätta byggandet av hyresrätter på landsbygden. Vi vill bland annat:

  • Utreda möjligheten att tillåta portföljvärdering vid förtätning. Om ett bolag förtätar ett befintligt bostadsbestånd bör nedskrivning inte vara nödvändig om beståndet som helhet är korrekt värderat i bokföringen.
  • Utreda möjligheten till snabbare avskrivning i stället för nedskrivning. Genom snabbare avskrivning under ett antal år, för att få marknadsvärde och bokfört värde att mötas, krävs inte omedelbar nedskrivning när det bokförda värdet marginellt överstiger marknadsvärdet.
  • Uppdra åt Bokföringsnämnden att tydligare beskriva när nedskrivningar krävs. Ta fram en checklista där det framgår att nedskrivning inte ska behöva ske om ett byggprojekt hållit en rimlig budget, beläggningen är god och hyresintäkterna är tillräckliga.

Inrätta en funktion på Boverket som erbjuder handledning för kommuner när det gäller EU:s statsstödsregler. På så vis minskar risken för att kommuner hamnar i konflikt med dessa regler.