SATSA FRAMÅT PÅ LANDSBYGDENS VÄGAR

Öka stödet till enskilda vägar och rusta dem för tyngre transporter. Det är bästa sättet att ta vara på Sveriges viktigaste råvaruresurs - skogen. Eskil Erlandsson på besök i Knäred.

Idag besökte riksdagsledamot Eskil Erlandsson (c), Halland för att beskriva varför vi måste förbättra standarden på landsbygdens viktiga vägnät, de enskilda vägar som förvaltas av 23 000 samfälligheter. Med på mötet var Sven Jonsson, gruppledare (c) från Markaryd och dito Lars-Ove Johansson från Ljungby, samt Kommunstyrelsens vice ordförande i Laholm, Erling Cronqvist (c) och Hallands riksdagsledamot Ola Johansson (c) - undertecknad.

De enskilda vägarna utgör den största delen av Sveriges vägnät. Väghållarna får ett statsbidrag som nu dragits ner från 70 till 60 procent av driftskonstnaderna. I vissa kommuner kompletteras detta genom ett anslag om 30 procent och i vissa fall ökar det för att kompensera för de minskade statsbidragen.

Centerpartiet vill nu satsa 300 miljoner årligen för att de ensklda väghållarna ska kunna rusta upp och förstärka vägarna. När tyngre lastbilar på 74 ton tillåts köra på de statliga vägarna kommer det behövas förstärkta vägkanter, bärkraftigare broar och andra åtgärder så dessa vägar också klarar av de tyngre fordonen. För svensk ekonomi och för att klara den gröna omställningen behöver skogen brukas effektivt och då är transporterna avgörande. En omlastning innebär ökade kostnader som gör att avverkningen dröjer, försvåras, eller inte blir av.

"Dessa investeringar kommer att ta tid, så över en tioårsperiod blir det 3 miljarder mer att använda för nödvändiga åtgärder", säger Eskil Erlandsson. "Vi vill också infröra en avdragsrätt för avgifter till vägsamhälligheter som likställer privatpersoner med företagare, som redan har en avdragsrätt."

"Lantmäterimyndigheten kritiseras med rätta för långa handläggningstider. Det är oacceptabelt att behöva vänta över två år på en enkel fastighetsbildning. Det fördyrar och försvårar bostadsbyggandet," säger Ola Johansson. Riksförbundet Enskilda Vägar, REV, föreslår en förenklad modell för beräkning och beslut om andelstal, där man inte ska behöva vänta på en kontakt med Lantmätare, utan själva - med ett beslut på medlemsmöte ska kunna göra förändringar av andelstal. Det ska gälla såväl små som stora föreningar. Ola har motionerat om detta flera år i rad och är beredd att fortsätta driva frågan. Varje onödig uppgift som vi kan ta bort från Lantmäteriet skulle snabba på bostadsbyggandet, avslutar Ola Johansson.