Nära Vård i Halland

Bild

Centerpartiet vill flytta vården närmare patienten och utforma vården utifrån patientens behov

Centerpartiets förslag:

  • Friskvård är bästa vägen till en bättre sjukvård. Erbjud hälsosamtal i kvinnohälsovården, förslagsvis i samband med cellprovtagning.
  • Inför ”En väg in” för barn och unga med psykisk ohälsa.
  • Bygg hälsa med äldrevårdsprogram. Det ska baseras på vetenskap och vara inriktat på att dels fånga upp äldre med psykisk ohälsa, dels erbjuda förebyggande rådgivning kring bland annat kost, motion och fallskadeprevention.
  • Flytta vården närmare patienten med digital akut! Den ska utformas så att den underlättar för patienter och personal.
  • Utred möjligheten att flytta specialistsjukvården närmare patienten med hjälp av ambulanssjukvården!
  • Öka stödet till patienterna med mobila närsjukvårdsteam, inom primärvården. De ska fungera som en brygga mellan specialistvård och vårdcentral.
  • Erbjud multisjuka en vårdkoordinator som lotsar patienten rätt i systemet.