• / Nyheter
  • / Centerpartiet föreslår mer pengar till Unik Halländsk metod som ger renare vatten

Centerpartiet föreslår mer pengar till Unik Halländsk metod som ger renare vatten

Peter Feuerbach i mitten visar en integrerad skyddszon utmed Trönningeån och berättar för Kristina Yngwe och Yngve Kihlberg om hur Hushållningssällskapet har utvecklat en metod som tar bort 90 procent av fosforn och 50 procent av kvävet.

 

På Våtmarkscentrum i Halmstad har man utvecklat en metod som tar bort 90 procent av fosforn och 50 procent av kvävet som annars läcker ut i vattendragen.

- Det är dags att vi sätter vattenfrågorna högt upp på agendan. I Centerpartiets budget satsar vi därför mer på våtmarker och integrerade skyddszoner, säger riksdagsledamot Kristina Yngwe (C) vid ett besök på våtmarkscentrum i Lilla Böslid, Halmstad.

Våtmarkscentrum har lösningen på några av vår tids utmaningar, som vattenbrist, översvämning, övergödning och minskad biologisk mångfald.

Kristina Yngwe, riksdagsledamot, Centerpartiets miljöpolitiska talesperson och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, har besökt Lilla Böslid i Halmstad för att titta på en ny och unik metod med integrerade skyddszoner som nu sprids även till Danmark och Tyskland.

Genom ett stort antal integrerade skyddszoner och våtmarker som anlagts i samarbete med markägarna har man utvecklat en metod som är mycket mer effektiv än de traditionella skyddszonerna.

- Traditionella skyddszoner tar bara hand om ytavrinningen. Här kombinerar vi det goda med våtmarken och tar hjälp av trädens rotsystem, berättar Peter Feuerbach på Hushållningssällskapet.

Arbetet har rönt stor uppmärksamhet internationellt. Dels är arbetet speciellt för att man inte levererar några teoretiska modellberäkningar. Istället har man lovat att sänka fosforhalten. Och det gör man man rejält. Unikt i arbetet är också det nära samarbetet med ett 20-tal markägare runt Trönningeån.

- Det gäller att få med sig och involvera de berörda om det ska bli effektivt och långsiktigt hållbart. Markägarna deltar helt frivilligt, säger Peter Feuerbach.

FAKTA:

Våtmarkscentrum medverkar genom Hushållningssällskapet i Halland i utvecklingen av miljöinnovationer för hållbar vattenvård i jordbrukslandskapet. Våtmarkscentrum drivs i samverkan mellan Högskolan i Halmstad och Hushållningssällskapet i Halland.

Projektet med integrerade skyddszoner minskar belastningen av näringsämnen till havet och finansieras av Baltic Sea 2020.