• / Nyheter
  • / Ansvaret för LSS vilar tungt på regeringen

Ansvaret för LSS vilar tungt på regeringen

DEBATT:

 

Rättigheterna inom LSS måste värnas och lagen måste förtydligas för att undvika inhumana avslag och neddragningar. Ansvaret för de senaste årens haveri vilar tungt på regeringen och socialdemokraterna. Sverige behöver ett ledarskap där man ser även de svagaste och mest utsatta i samhället. Sverige behöver ett nytt ledarskap.

 

När Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, skapades i början av 90-talet innebar den en revolution för många människor. Såväl de som ingick i någon av personkretsarna, som föräldrar och andra anhöriga, gavs äntligen lagstadgade rättigheter som påtagligt förbättrade livssituationen och livskvaliteten.

Sedan dess har tusentals människor kunnat ta del av de samlade rättigheterna, så som ledsagning, avlösning, korttidsvistelse, boende med särskild service, daglig verksamhet och inte minst personlig assistans. Den personliga assistansen har kanske varit den enskilda del i lagstiftningen som betytt allra mest för allra flest.

Det är också assistansersättningen som fick finansminister Magdalena Andersson att 2015 tala om att kostnaderna var för stora och måste sänkas. Ett arbete som därefter har pågått oförtrutet ifrån Försäkringskassans sida genom sänkta timmar och indragen hjälp. Ansvaret för den utveckling som varit - och som allt fler protesterat emot - vilar tungt på regeringen och socialdemokraterna.

Människor som i åratal har fått hjälp har fått se sina assistenttimmar indragna, barn som behöver hjälp dygnet runt för att överleva har hänvisats till föräldraansvaret och nya ansökningar om assistans har avslagits på löpande band. I flera fall som uppmärksammats i pressen har vi kunnat se hur människors och familjers tillvaro slås i spillror. Så kan vi inte ha det!

Sent omsider har även regeringen reagerat, men tyvärr bara halvhjärtat. Att frysa tvåårsomprövningarna är nödvändigt, att bevilja tid för väntan och beredskap är en självklarhet, men det hjälper inte alla de människor som redan drabbats av avslag och nedskurna timmar. Dessa lämnas fortfarande åt sitt öde.

Regeringens senfärdiga och halvhjärtade reaktion beror förmodligen på att man fortfarande inte ser problemet utan låter sin sikt skymmas av annat, så som den pågående jakten på våra välfärdsföretag. Två tredjedelar av alla med personlig assistans har idag valt en privat utförare, men får regeringen som den vill kommer valfriheten för en redan utsatt grupp att försvinna. Det är inte acceptabelt!

Rättigheterna inom LSS måste värnas och lagen måste förtydligas för att undvika inhumana avslag och neddragningar. Ansvaret för de senaste årens haveri vilar tungt på regeringen och socialdemokraterna. Sverige behöver ett ledarskap där man ser även de svagaste och mest utsatta i samhället. Sverige behöver ett nytt ledarskap.

Henrik Oretorp (C), Distriktsordförande Centerpartiet i Halland

Karin Åkesson (C), Vice ordförande

Christofer Bergenblock (c), Vice ordförande