• / Nyheter
 • / Centerpartiet presenterar 43 åtgärder för ett tryggt seniorliv i Halland

Centerpartiet presenterar 43 åtgärder för ett tryggt seniorliv i Halland

Helene Andersson, Olof Helmersson, Monica Carlsson och Ola Johansson, utanför valstugan i Varberg, presenterar 43 konkreta förslag för en bättre seniorpolitik i Halland.

 

Bostäder, hälsa och ekonomi är viktigast när Centerpartiets seniorer får välja. Det framkom när Centerpartiet i Halland i dag presenterade 43 konkreta förslag för en bättre politik för de närmare 70 000 hallänningar som är 65 år eller äldre.

Varför är bostäderna viktigast för seniorerna?

- Minst 25 procent av väljarna är seniorer. Boendefrågorna är viktigast då många äldre vill flytta till en mindre och mer tillgänglig bostad. För att detta ska bli möjligt behövs på vissa platser fler mindre lägenheter till rimliga priser, säger Monica Carlsson från Falkenberg.

Tillsammans med Olof Helmersson från Varberg är hon med i Centerpartiet Hallands seniornätverk som bland annat har till uppgift att bevaka äldrefrågor. Med vid presentationen av de 43 förslagen var också Centerpartiets regionråd Helene Andersson och riksdagsledamot Ola Johansson.

- Det som presenteras i rapporten är ju förslag som skulle öka rörligheten. Då frigörs bostäderna för barnfamiljer. Äldres bostadssituation är nyckeln som öppnar bostadsmarknaden för de yngre, konstaterar Ola Johansson.

Andra viktiga frågor?

- En viktig fråga för mig personligen är möjligheten att göra en bra generationsväxling för mitt företag. Jag vill tagga ner företaget, men det finns ett antal hinder som försvårar försäljningen. Här krävs en översyn och en rad förbättringar, säger Olof Helmersson.

Vilka utmaningar finns för seniorpolitiken?

Sverige är ett av världens bästa länder att åldras i, och bästa livsplatsen finns i Halland. Här lever vi både längst och bäst.

- Men det finns också utmaningar. Inte minst måste sjukvård och tandvård fungera, säger Monica Carlsson.

- Samverkan mellan kommunen och regionen måste fungera. Dels skulle vi behöva ha mer sjukvårdsbedömningar i hemmen. Med modern teknik så skulle man i dag inte behöva åka till sjukhus med till exempel urinvägsinfektion. För de flesta är det tryggare att vara kvar i hemmet, säger Helene Andersson.

Men när man ändå måste vara på sjukhus så är det viktigt att kommunerna har en god beredskap med boenden när man kommer hem igen.

Vad tycker ni om gratis kollektivtrafik?

- Gratis kollektivtrafik gynnar bara de som bor i tätorten, säger Olof Helmersson.

- Jag tror det är viktigare att införa enzonstaxa på kollektivtrafiken så det inte blir så dyrt för pensionäre som bor på landsbygden, säger Monica Carlsson.

Det tar Helene Andersson med sig i regionarbetet.

Här är Centerpartiets 43 konkreta förslag:

Bostäder i alla kommundelar i hela Halland

 • Gör det enklare för äldre att flytta till en mindre och mer tillgänglig bostad
 • Bygg trygghetsbostäder/seniorbostäder i olika kommundelar runt om i hela Halland
 • Öka byggandet i hela landet bland annat genom mer byggbar mark samt en översyn av regler och skatter som bromsar byggandet och rörligheten på bostadsmarknaden
 • Sänk reavinstskatten på bostadsförsäljning
 • Uppmuntra bildande av kooperativa hyresrätter och bygg-gemenskaper

Trygghet för äldre

 • Ge Polismyndigheten i uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa att brott mot äldre förebyggs och utreds effektivt i hela landet

Friskvård är bästa vägen till en bättre sjukvård

 • Även seniorer ska erbjudas hälsosamtal minst vart tionde år
 • Hälsosamtalet ska följas av en handlingsplan
 • Utred ett särskilt nationellt äldrevårdsprogram för att äldre ska få bättre stöd att förebygga ohälsa

Ökad valfrihet för äldre

 • Fortsätt utveckla vårdvalet
 • Utveckla möjligheten att själv välja hemtjänst och vad som ska ingå
 • Förenkla nyetableringar inom vårdvalet
 • Inför vårdval för hjälpmedel i Halland

Nära till vårdcentral och sjukhus

 • Halland ska ha två akutsjukhus
 • Bedömning och merparten av behandling ska finnas på båda akutsjukhusen
 • För bästa kvalitet kan viss halländsk specialistvård koncentreras till något av sjukhusen i Halmstad, Varberg eller Kungsbacka
 • Flytta mer vård närmare patienten till vårdcentral eller hemmet

Mobila team för mer vård nära dig

 • Utveckla mobila team som möter fler patientgrupper än i dag
 • Utveckla och utöka hemsjukvården genom ytterligare läkarmedverkan
 • Digitalisering och modern teknik ska användas i högre grad för att flytta mer av vården närmare patienten

Mindre sjukhusvård och onödiga ambulanstransporter

 • Fortsätt utveckla ambulant bedömning och andra öppna vårdformer

Trygg i väntan på ambulans

 • Slå vakt om IVPA - I väntan på ambulans

Du väljer själv när, var och hur - i mötet med vården

 • En väg in, vilket innebär att den nära vården får utökat uppdrag
 • Digitalisering och modern teknik ska användas i högre grad för att flytta mer av vården närmare patienten
 • Patientens och närståendes delaktighet i vården ska öka och ses som en resurs
 • Du ska ha möjlighet att ha en fast vårdkontakt, till exempel genom en kontaktsjuksköterska

Kortare vårdköer

 • Du ska ha rätt till besök hos sjukvården i Region Halland inom tre dagar
 • Korta vårdköerna genom att satsa på en Tillgänglighetsmiljard som garanterar snabb vård genom hela vårdkedjan - från diagnos och utredning till operation eller behandling och återbesök
 • Genomför ett nationellt sjuksköterskelyft
 • Gör det enklare för läkare att driva små mottagningar med ett begränsat åtagande
 • Stärk vårdcentralerna så de kan fortsätta fungera som en väg in med bra och kvalificerat mottagande

Hitta rätt i vården med en vårdlots

 • Vårdlots ska finnas för människor med stort vårdbehov

Bättre pension för fler

 • Höj garantipensionerna så att de pensionärer som i dag har små marginaler ska få det bättre ekonomiskt

Bättre pension för fler

 • Höj garantipensionerna så att de pensionärer som i dag har små marginaler ska få det bättre ekonomiskt

Lägre skatt för äldre

 • Sänk skatten för äldre
 • Det ska vara lika beskattning av inkomst av pension och inkomst av förvärvsarbete
 • Se över möjligheten att utvidga RUT-avdraget för äldre

Se över ansvaret för äldres levnadsstandard

 • Skapa mer jämlika villkor för äldre i hela landet genom att genomföra en översyn av de utgifter och ekonomiska stöd som äldre har i dag

Lyckade generationsväxlingar

 • Förbättra reglerna kring generationsskiften i fåmansföretag

Ge fler möjlighet till ett längre arbetsliv

 • Motverka åldersdiskriminering på arbetsmarknaden
 • Ge fler äldre möjlighet till ett längre arbetsliv genom bland annat höjd pensionsålder, höjd LAS-ålder och sänkta arbetsgivaravgifter för äldre

Sociala mötesplatser i hela Halland

 • Säkerställ att det finns lokaler för mötesplatser i alla kommundelar runt om i hela Halland, för att inte minst äldre ska få fler möjligheter att delta i sociala aktiviteter
 • Region Halland ska arbeta proaktivt med folkhälsoarbetet och stötta kommunerna i deras viktiga arbete kring kultur, idrott och fritidsaktiviteter

Läs hela programmet här!