Debatt: Skyll inte byråkratin på EU

- Avslöja onödig byråkrati i Stockholm, istället för att enbart klaga på Bryssel. Det skriver de Centerpartistiska regionråden Helene Andersson, Kristina Jonäng, Rune Backlund och Karin Helmersson i en debattartikel i GT.

Det har skett en stegvis ekonomisk integration i Europa de senaste decennierna. Villkoret har varit att även hålla ihop vår världsdel socialt och geografiskt. Det är lätt för Europas huvudstäder och mest centrala delar att se fördelar med ekonomisk och politisk integration medan mindre orter i Europas periferi ser färre omedelbara fördelar. EU:s budget och politiska inriktning har byggt på jordbrukspolitik och landsbygdsutveckling, men även industripolitik genom stora anslag för forskning och utveckling.

Tillvarata resurserna

Det är nödvändigt att ge stöd för att upprätthålla livsmedelsproduktion och support för utveckling på mindre orter i perifera delar av Europa, resonerar de flesta medlemsstater. Det handlar om att trygga livsmedelsförsörjning, att värna biologisk mångfald, förbättra lönsamhet för små företag i Europas utkanter samt främja omställning i en äldre industristruktur. Europa behöver ta tillvara alla resurser och all kompetens hos arbetskraften för ökad konkurrenskraft, tillväxt och nya jobb.

Utanförskap är kostsamt

Om någon landsända hamnar på efterkälken kan kostnaderna för utanförskapet bli kostsamma. Sådana tendenser upplever Europa idag genom växande populism och extremism i vissa medlemsstater. I grunden kan utanförskap bara undanröjas om det finns gemensamma europeiska resurser för att vända vikande trender på arbetsmarknaden, stärka utvecklingskraften och främja innovationer. Förutom socialfonden och regionalfonden spelar EU:s forskningsprogram Horizon2020 en avgörande roll för att ställa om gammal industri till ny och omvandla föråldrade produktionsenheter till moderna kunskapsföretag. Det är en paradox att Europa brottas med politisk populism och extremism samtidigt som få försvarar de EU-resurser som långsiktigt kan hålla tillbaka människors fruktan för framtiden. I stället tycks såväl europeiska som svenska debattörer tävla om vem som hårdast kritiserar EU-bidragen och vem som är byråkratins främsta kritiker i Bryssel.

Onödigt krångel

Vi är många lokalt och regionalt förtroendevalda runtom i Europa som regelbundet medverkar i fördelningen av medel ur socialfonden och regionalfonden, som är viktiga delar av EU:s sammanhållningspolitik. Vi ser till att resurser hamnar där de bäst behövs utifrån lokal och regional kännedom. Både på individnivå och företagsnivå kan relativt små medel minska utanförskap, undvika arbetslöshet och ställa om samhällen för ökad framtidstro. Nyanlända får stöd för att snabbare komma in på arbetsmarknaden och företag får hjälp att utveckla nya produkter på framtidens marknader.

Om andra oroas över byråkratin i Bryssel är vi mer oroade över hur svenska myndigheter skapar onödigt krångel. När det gäller exempelvis regionalfonden ska Näringsdepartementet först behålla en del av medlen för eget nationellt bruk och därefter fördela ut resurser till regionerna. Resurserna från Socialfonden kommer via arbetsmarknadsministern och det sk ESF-rådet till regionerna. Därtill kan läggas EU:s landsbygdsprogram som kanaliseras via Jordbruksverket och länsstyrelserna. Den som vill skaffa sig en överblick över EU-resurserna i ett län eller har ambitionen att samordna dessa får svårt att manövrera. I slutändan förlorar alla medborgare på att administrationen i Sverige av viktiga EU-resurser är krånglig.

Öka regionernas ansvar

Från årsskiftet har alla län blivit regioner med ansvar att leda det regionala utvecklingsarbetet i sitt län. Denna förändring ger möjligheter att öka regionernas ansvar för hanteringen av EU:s sammanhållningspolitik. Inför kommande program anser vi att regelverket ska förenklas och den statliga byråkratin minska. En sådan förenkling kan ge en effektivare användning och bättre förutsättningar för regional utveckling i hela landet.

Kristina Jonäng, (c) regionråd, Västra Götalandsregionen

Rune Backlund, (c) regionråd, Region Jönköping

Karin Helmersson, (c) regionråd, Region Kalmar

Helene Andersson, (c) regionråd, Region Halland