Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Gräv ner planerna på luftledning genom Halland!

Gräv ner planerna på luftledning genom Halland!

Gräv ner planerna på luftledning genom Halland och vara öppna för mer marksnåla lösningar, där kommuner, länsstyrelsen, LRF och markägare involveras på riktigt.

Den uppmaningen riktar Centerpartisterna Ola Johansson, Anneli Andelén, Anna Roos och Helene Andersson till Svenska kraftnät i en debattartikel.

Svenska kraftnäts kommunikation när det gäller ny kraftledning mellan Breared i Halmstad och Horred i Marks kommun är missvisande gentemot politiker i Halland. Alternativet att på delar av sträckan, gräva ner ledningarna berörs inte i beslutsunderlaget. Kommunerna har inte getts möjlighet att sätta sig in i saken och analysera påverkan på byggnation och skogsfastigheter. Vi uppmanar Landsbygdsminister, Jennie Nilsson (s) att komma till Halland, stå upp för skogsbruket och äganderätten.

Gammaldags teknik

En sju mil lång 400 Kilovolts ledning dras genom Halmstad, Hylte, Falkenberg och Varberg. När den är i drift ska den gamla från 50-talet rivas och marken återgå. Båda sträckningsalternativen innebär stora markintrång som drabbar skogsägare och ägare till bostadshus i de berörda hallandskommunerna. Tyvärr väljer Svenska kraftnät den enklaste och billigaste lösningen med gammaldags växelströmsteknik i luftledningar. De menar att avståndet mellan ledningarna måste öka jämfört med idag och därmed kommer gatorna för all framtid behöva vara bredare. Därmed drabbas samhället av stora kostnader och skogen av irreparabla konsekvenser. Man sparar in på transformatorer för likström på platser där nedgrävning hade sparat skog och minskat olägenheter för människor.

Inte marksnålt

Sättet det byggs är inte marksnålt och sker på ett sådant sätt att det gör den kvarvarande skogen blir mer känslig för stormar. Luftledningar ger upphov till ett magnetfält som är skadligt för människor som varaktigt vistas i dess närhet. Även ljudet kan uppfattas som störande. Beroende på vilken sträckning som väljs kommer mellan 40 och 70 hus bli obrukbara. I ett av alternativen kommer den remsa som ”återförs till markägarna” att ligga mellan två ledningsgator. Detta är givetvis oacceptabelt!

Kan brukas bättre

Sverige är i behov av ett mindre störningskänsligt nät, med kapacitet att överföra elektricitet till hushåll och industri. Centerpartiet stödjer helt och hållet utbyggnaden som gör att vindkraft, vattenkraft och andra förnybara energikällor kan brukas bättre. Den halländska skogen är idag en etableringsplats för just vindkraften. Skogen fångar och lagrar koldioxid medan den växer och förädlas till trävaror som bland annat ger upphov till hållbara och klimatsmarta bostäder. Den ger en för landet viktig exportinkomst och är en inkomstkälla för landsbygden.

Skogsägare gör miljönytta

Svenska kraftnät ägs av staten och det är regeringen som ytterst ansvarar, såväl för den nytta det ger för samhället som de skador medborgarna åsamkas. Det minsta man kan begära är att Landsbygdsministern besöker sin hemkommun och talar med de skogsägare som påverkas och gör en miljönytta bara genom att äga och bruka skogen. Vi ser varje form av inkräktande på mark som en begränsning av äganderätten och ett angrepp på miljön. Därför menar vi att Svenska kraftnät ska gräva ner planerna på luftledning genom Halland och vara öppna för mer marksnåla lösningar, där kommuner, länsstyrelsen, LRF och markägare involveras på riktigt.

Ola Johansson, Anneli Andelén, Anna Roos och Helene Andersson

Centerpartiet