Trendbrott i Hallands sjukhus ekonomiska resultat

- Resultaten när det gäller verksamhetens kvalitet har länge varit mycket goda och nu kan vi även se ett trendbrott när det gäller ekonomin. Hallands sjukhus medarbetare och chefer gör ett fantastiskt jobb, säger Christian Lidén som sedan valet 2018 är ordförande för Hallands Sjukhus.

 

Det samlade resultatet för Hallands sjukhus efter andra kvartalet är positivt och prognosen pekar på att sjukhuset kommer att vara i balans år 2019.
- Resultaten när det gäller verksamhetens kvalitet har länge varit mycket goda och nu kan vi även se ett trendbrott när det gäller ekonomin. Förklaringen är bland annat ett kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar och en god kostnadskontroll, säger nämndens ordförande Christian Lidén (C).
I ett nationellt perspektiv har sjukvården i Halland mycket goda resultat och Hallands sjukhus ligger i toppskiktet både när det gäller vårdens kvalitet och patientnöjdhet. Även när det gäller tillgängligheten till vård sticker Halland ut som den region som har bäst tillgänglighet till operation och behandling och är näst bäst på att erbjuda nybesök inom vårdgarantin.

Ekonomi i balans
Utmaningarna har bland annat varit att efterfrågan på akut sjukvård ökar som en följd av en växande befolkning och allt fler äldre. Även ekonomin har varit en utmaning, men nu ser Hallands sjukhus ett trendbrott i kostnadsutvecklingen. Uppföljningen efter augusti månad visar ett positivt resultat och prognosen är att verksamheten går mot en ekonomi i balans år 2019.

Fokus på flödet
Hallands sjukhus arbetar strukturerat och målmedvetet för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten med fokus på patientens väg genom vården och har ett nära samarbete med kommunerna och andra vårdaktörer.

– Allt fler patienter utreds och behandlas i anslutning till sitt besök på akutmottagningen och behöver inte läggas in på sjukhus. För dem som blir inlagda är vårdtiderna kortare och beläggningsgraden på avdelningarna har minskat, trots ett ökat söktryck. Ett kvitto på att vi inte släpper patienterna för tidigt är att andelen oplanerade återinskrivningar fortsätter att minska, berättar Christian Lidén.

Minskat beroende av bemanningsföretag
En annan bidragande faktor till resultaten är att personalomsättningen minskat och att fler sjuksköterskor väljer att börja arbeta på sjukhuset. Regionen har genomfört flera riktade insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare och behålla och utveckla sina medarbetare, exempelvis genom höjda ob-ersättningar och nya arbetstidsmodeller. Därför har behovet av att anlita bemanningsföretag halverats, vilket skapar förutsättningar för en bättre arbetsmiljö och utvecklingskraft men också minskar kostnaderna. Sjukfrånvaron är fortsatt låg.

– Jag är stolt över sjukhuset och den fina vård som invånarna i Halland får. Hallands sjukhus medarbetare och chefer gör ett fantastiskt jobb, framhåller Christian Lidén.