Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Debatt: Äganderätten behöver stärkas

Debatt: Äganderätten behöver stärkas

- Äganderätten behöver stärkas. Beslut om strandskydd, biotopskydd och strandskydd är exempel på frågor som skall ske lokalt som möjligt. Det är lokalt kunskapen finns om varje enskilt markområde, vilket alltid måste väga tyngst. Det skriver centerpartisterna Henrik Oretorp och Ingemar Johansson i en debattartikel.

Att äga och kunna bestämma över sin mark sitter djupt i den svenska folksjälen. I begreppet ägande finns ett ansvar och en stolthet. Ansvaret innebär att man vill öka både det ekologiska och ekonomiska värdet till kommande generationer. Marken har man till låns av nästa generation och merparten av de biologiska värden som finns i vår natur idag, har också uppstått till följd av det ansvarstagande som den private markägaren uppvisat.

Dagens äganderätt har dock utvecklats med begränsningar. Den fria tanken om den egna marken är inte längre en självklarhet. Motivet till begränsningarna har varit de så kallade allmänna intressena. Dessvärre avvägs inte dessa ”allmänna intressen” mot konsekvenserna i att begränsa den privata äganderätten

Strandskydd vid minsta bäck

Centerpartiet har under lång tid varit kritiska mot gällande strandskyddsregler. Genom förhandlingarna om Januariavtalet pågår just nu en omfattande omarbetning av strandskyddet. I nuläget är det närmast givet att det är förbjudet att bygga nära stränder, vare sig det rör sig om en sjö, liten bäck eller damm. Detta måste förändras så att varje enskilt fall kan bedömas utifrån sina förutsättningar och inte genom generella statliga regler.

Förödande biotopskyddsinventering

Centerpartiet lyckades också stoppa den pågående biotopskyddsinventeringen som regeringen inlett. En inventering som satte stopp för jord- och skogsbruksverksamhet som bedrivits i generationer av ansvarstagande markägare. Biotopskyddsinventeringens konsekvenser hade potentialen att skapa förödande konsekvenser för både natur och privat verksamhet.

För oss är strandskyddets förändring, likväl som sunda och väl avvägda inventeringar av nyckelbiotoper viktiga. Centerpartiet ser dock fler än dessa frågor som skyndsamt bör lyftas. Syftet måste hela tiden vara att hitta samklang mellan det privata ansvarstagandet genom äganderätten och de allmänna intressena.

Stora problem med vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden är en kraftig begränsning i det privata ägandet. I vissa fall går begränsningen så långt att det inte längre går att leva och verka inom det område som belagts med skyddsbestämmelser. Markägaren måste fullt ut kompenseras för det intrång som skyddsbestämmelserna utgör. Än viktigare är att framarbeta nya bestämmelser som gör att markägaren kan fortsätta sin verksamhet på ett rationellt sätt, samtidigt som det allmänna intresset kan tillgodoses. Att bara lägga död hand över ett område gynnar ingen.

Negativ utveckling med statligt ägande

Att staten, genom Länsstyrelserna köper ekologiskt intressanta marker kan ses som oförargligt, men konsekvenserna kan bli stora om det inte finns en tydlig plan för hur marken skall skötas. I mer än ett fall kan vi se att marker som skötts väl av tidigare privata markägare ibland får en sämre ekologisk status när staten tagit över ägandet. Naturreservat måste bildas med försiktighet och god planering.

Lokalt inflytande är nödvändigt

För Centerpartiet är det självklart att den här typen av beslut skall ske på regionala och lokala nivåer. Det är där den lokala kunskapen om varje enskilt markområde finns. Vi har nu kommit en bit på vägen, men det finns mycket kvar att förändra. Ett arbete som vi med glädje och ansvarskänsla tar oss an. Vi gör det utifrån vår erfarenhet och kunskap, efter mer än 100 år av politiskt arbete för miljö och privat äganderätt.

Henrik Oretorp, Ordförande Centerpartiet Halland

Ingemar Johansson, Politiskt ansvarig för äganderättsfrågor Centerpartiet Halland

Läs mer:

Centerpartiets reformer för landsbygden

Centerpartiets landsbygdspolitik

Insändare: Äganderätten behöver stärkas